WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:50:am 15/09/09 Đăng ngày “September 15th, 2009”

Tréo cẳng ngỗng là …như thế!

Tréo cẳng ngỗng là …như thế!

Sang năm 2010 trong nước sẽ kỷ niệm lớn Nghìn năm Thăng Long. Bộ chính trị Hà Nội ra nghị quyết từ năm 2001 về chuẩn bị cho cuộc kỷ niệm lớn này. Thành uỷ cộng sản của Hà Nội cũng ra nhiều kế hoạch và chương trình kỷ niệm. Đọc trên giấy thì thật [...]

10:50:am 15/09/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »