WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:52:pm 08/10/09 Đăng ngày “October 8th, 2009”

Nhận định về Tuyên Ngôn “Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân” của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

Nhận định về Tuyên Ngôn “Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân” của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

Cách đây khoảng một tháng, tôi nhận được qua email một bản Tuyên Ngôn mang tựa đề “Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân” của “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam” (viết tắt là MTGPMNVN). Nhóm từ MTGPMNVN này được viết ngay ở đầu và cả ở cuối Tuyên Ngôn. Thói quen [...]

10:52:pm 08/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đạo pháp sẽ đi về đâu?

Đạo pháp sẽ đi về đâu?

Đất nước đang ngập chìm trong màn đêm đen tối, giữa tình cảnh đau thương và bi đát mà 397 tăng ni tại tu viện Bát Nhã đã và đang gánh chịu trước sự đàn áp truy cùng diệt tận của chính quyền CSVN. Thật sự chúng tôi không biết phải dùng những từ ngữ [...]

03:13:pm 08/10/09 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Nguyên Tổng thống bị “sét đánh” thật chăng?

Nguyên Tổng thống bị “sét đánh” thật chăng?

Xin nói ngay sét đây không phải là sét trời đánh, mà là tiếng sét ái tình ! Đầu tháng 10 này, mùa xuất bản-ra mắt sách văn học năm 2009 ở Pháp sẽ có 659 đầu sách mới được phát hành, với những hội chợ sách tấp nập; Pháp vẫn là nước tỷ lệ [...]

10:39:am 08/10/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »