WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:36:am 22/10/09 Đăng ngày “October 22nd, 2009”

Về Viện IDS: “xử lý” là cái chi chi?

Về Viện IDS: “xử lý” là cái chi chi?

Chuyện giải thể IDS và chuyện “xử lý” IDS đang là đề tài bàn luận sôi nổi trong và ngoài nước. IDS – Viện nghiên cứu phát triển – Institute of Development Studies – ở Hà Nội, là cơ quan nghiên cứu do 16 trí thức cùng nhau kết hợp lập ra từ tháng 9-2007, [...]

10:36:am 22/10/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »