WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:54:pm 31/10/09 Đăng ngày “October 31st, 2009”

Thái độ bất nhất của Bộ Ngoại giao VN qua 2 vụ công dân bị đánh

Thái độ bất nhất của Bộ Ngoại giao VN qua 2 vụ công dân bị đánh

Luồng ý kiến cho rằng chính phủ quá nhún nhường, khiếp nhược trước đám quan thầy Trung Quốc lại một lần nữa tỏ ra có lý.

01:54:pm 31/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tia Sáng bị dập tắt

Tia Sáng bị dập tắt

“Tia Sáng on line” là một mạng thông tin trong nước được giới trí thức trong nước cũng như ngoài nước tìm đọc khá nhiều. Đó là tiếng nói chính thức của Bộ khoa học và công nghệ. Đã 8 năm nay, mạng Tia Sáng có những nét riêng rất đáng chú ý, đó là [...]

10:34:am 31/10/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »