WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:00:pm 11/10/09 Đăng ngày “October 11th, 2009”

Xin cho tôi tính Phật: Thân phận Việt trước hiện tình đất nước

Xin cho tôi tính Phật: Thân phận Việt trước hiện tình đất nước

Hôm nay nhân bàn chuyện Phật giáo và Cộng sản, tôi cũng mong tìm cho mình một ít Phật tính, hy vọng được từ tốn và nhân ái hơn khi tìm về những tâm hồn bên kia bờ Giác Ngộ. Ước ao nó sẽ hàn gắn, lấp đi những hố thương đau sâu thẳm. Mong rằng trong tình người và sự thật con dân Việt sẽ cảm thông nhau để tìm lối ra biển lớn.

10:00:pm 11/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nobel Price

Nobel Price

Nobel Price.

06:39:pm 11/10/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »