WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:56:am 07/10/09 Đăng ngày “October 7th, 2009”

Vài nét về tư tưởng của giai cấp thống trị [2]

Vài nét về tư tưởng của giai cấp thống trị [2]

Tiếp theo phần I: Nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên…tất cả  phải được “giáo dục”, “rèn luyện”  qua phong trào để có sự “tự giác”, rồi đặt ra các “chỉ tiêu kế hoạch” để “thi đua” phấn đấu như “kế hoạch hóa” của nhà nước thời bao cấp giao chỉ tiêu kế hoạch [...]

06:56:am 07/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lòng tự hào đích thực

Lòng tự hào đích thực

Lòng tự trọng và sự tự tôn, là những đức tính bản sinh theo hướng di truyền của con người. Những trạng thái tâm lý đó được nâng lên thành lý tính theo nhận thức xã hội thông qua giáo dục. Và con người, không ai (người có thần kinh bình thường) là không có [...]

05:09:am 07/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »