WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:48:am 30/10/09 Đăng ngày “October 30th, 2009”

Nổi sóng hay chìm xuồng

Nổi sóng hay chìm xuồng

Nổi sóng hay chìm xuồng Bên lề vụ cảnh sát Jan Jose đánh sinh viên Việt Nam Ðáng lẽ đã chìm xuồng: Câu chuyện cảnh sát San Jose ra tay đánh anh du học sinh Việt Nam tại đại học San Jose có thể đã chìm xuồng nếu nội vụ không phơi bày rất ồn [...]

11:48:am 30/10/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Asean mơ tới cộng đồng Đông Á theo khuôn mẫu LH Âu Châu

Asean mơ tới cộng đồng Đông Á theo khuôn mẫu LH Âu Châu

Hội nghị Thượng Đỉnh ASEAN lần thứ 15 khai mạc lúc 9 giờ 45 sáng thứ Sáu, ngày 23/10/2009 kéo dài 3 ngày tại Cha-am, Hua Him, Tháilan gồm 10 nguyên thủ các nước trong Khối, cùng với 3 đối tác trong khu vực là Trungcộng, Nhậtbản, NamHàn. Chủ đề của Hội Nghị lần này [...]

12:06:am 30/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »