Home » 06:34:pm 25/10/09 Đăng ngày “October 25th, 2009”

Phản đối Trung Quốc đàn áp ngư phủ Việt Nam

Phản đối Trung Quốc đàn áp ngư phủ Việt Nam

Phản đối Trung Quốc đàn áp ngư phủ Việt Nam.

06:34:pm 25/10/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »