WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:11:pm 19/10/09 Đăng ngày “October 19th, 2009”

Phát súng lệnh

Phát súng lệnh

Phát súng lệnh.

06:11:pm 19/10/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Một chế độ cộng hoà xã hội đen?

Một chế độ cộng hoà xã hội đen?

Việc chính quyền cộng sản đàn áp các tín đồ Công Giáo tại giáo sứ Tam Toà đã được thông tin và bình luận khá nhiều. Tuy nhiên có hai điểm cần được đặc biệt lưu ý. Điểm thứ nhất là đảng cộng sản hoàn toàn không biểu lộ một sự hiểu biết hay quan [...]

04:59:pm 19/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tranh chấp vùng biển Tây TBD giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

Tranh chấp vùng biển Tây TBD giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

1. Bối cảnh: Bối cảnh của vấn đề tôi trình bày hôm nay liên quan đến an ninh của Hoa Kỳ, liên quan đến chiến lược bành trướng của Trung quốc và liên quan đến chính  sách bảo vệ quốc gia của Việt Nam. Hoa Kỳ là một trong 2 siêu cường trên thế giới [...]

03:59:pm 19/10/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »