WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:51:am 27/10/09 Đăng ngày “October 27th, 2009”

Có nên kiên định con đường Xã Hội Chủ Nghĩa?

Có nên kiên định con đường Xã Hội Chủ Nghĩa?

Có thể có câu hỏi: Không định hướng XHCN thì là cái gì? Câu trả lời sẽ phải bằng nhiều bài viết khác nữa.

08:51:am 27/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ trường hợp tù nhân chính trị N.V.Túc đến chế độ “cải tạo” trong nhà tù CSVN

Từ trường hợp tù nhân chính trị N.V.Túc đến chế độ “cải tạo” trong nhà tù CSVN

Trong những ngày gần đây, độc giả thạo tin dều biết về vụ việc nhà cầm quyền CSVN đã đưa ra xét xử 9 nhà yêu nước vì tội giăng biểu ngữ, trong đó có công dân Nguyễn Văn Túc quê Thái Bình. Cũng trong vài ngày gần đây, theo thông tin từ bà Bùi [...]

05:07:am 27/10/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »