WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:56:am 16/10/09 Đăng ngày “October 16th, 2009”

Tổng Thống Mỹ Barack Obama với Chiến Lược ‘Diễn Biến Hòa Bình’

Tổng Thống Mỹ Barack Obama với Chiến Lược ‘Diễn Biến Hòa Bình’

Sáng sớm thứ Sáu ngày 09/10/2009, tin tổng thống Mỹ, Barack Obama được trao giải Nobel Hòa Bình 2009 làm cho mọi người ngạc nhiên, đến ngay đích thân ông Obama cũng phải thốt lên: “Tôi không nhận thấy mình là xứng đáng đứng trong hàng ngũ của rất nhiều nhân vật có tài chuyển [...]

12:56:am 16/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »