WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:37:am 18/10/09 Đăng ngày “October 18th, 2009”

Chế độ CS độc quyền trước Đại Hội XI: bức tường thành đang vỡ

Chế độ CS độc quyền trước Đại Hội XI: bức tường thành đang vỡ

I.- Bức tường Berlin của Bộ chính trị Hà Nội: Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho Đại hội đảng XI, sẽ họp vào đầu năm 2011. Trong cả năm 2010 sẽ họp đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, tỉnh, đại hội các đảng bộ quân đội, công an, [...]

10:37:am 18/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »