WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:16:am 08/02/10 Đăng ngày “February 8th, 2010”

Anh hùng thành tội phạm – vì đâu nên nỗi?

Anh hùng thành tội phạm – vì đâu nên nỗi?

Câu chuyện bà Trần Ngọc Sương nguyên giám đốc nông trường Sông Hậu – Cần thơ, được phong Anh hùng Lao động năm 1998, bị toà án huyện Cờ Đỏ tuyên án 8 năm tù giam, toà án thành phố Cần Thơ y án, bị can đang khiếu nại lên Toà án tối cao và [...]

10:16:am 08/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »