WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:21:am 17/02/10 Đăng ngày “February 17th, 2010”

Nếp sống văn minh: Người Việt Nam nên biết nói cám ơn, làm ơn và xin lỗi

Nếp sống văn minh: Người Việt Nam nên biết nói cám ơn, làm ơn và xin lỗi

Người Việt ta luôn tự hào là có bốn ngàn năm văn hiến. Thực ra, đã gần năm ngàn năm. Chính xác là 4907 bước vào năm Canh Dần. Thế nhưng, chữ nhưng oan nghiệt, thế giới “bảo” chúng ta không biết cách nói cám ơn, làm ơn và xin lỗi trong cuộc sống hàng [...]

04:21:am 17/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đầu Năm Khai Khẩu

Đầu Năm Khai Khẩu

Đầu Năm Khai Khẩu Vở quên, bút lạc thời vi tính, Gõ ê a hai ngón phong trần. Ôi những bạn già Xuân ngó lại, Một chặng đời mất giữa bâng khuâng. Hoa niên khai bút, già khai khẩu, Bút mực cùn theo tuổi sáu lăm. Tài hoa chi cũng tuồng hư ảo, “Mây trắng [...]

02:28:am 17/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Xóa bỏ hệ lụy là một tỉnh địa phương của Trung Hoa

Xóa bỏ hệ lụy là một tỉnh địa phương của Trung Hoa

Làm sao để thoát ly khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh? Đây là vấn nạn lớn cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Bắc Kinh sẽ không bao giờ để cho Việt Nam thật sự có được một thể chế tự do dân chủ, vì còn chế độ độc tài, bất nhân, tham nhũng hiện tại thì Bắc Kinh mới càng dễ khống chế…

02:25:am 17/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bất sỉ hạ vấn

Bất sỉ hạ vấn

Như ta đã biết, nhu cầu thực tế (real needs) cuả một xã hội thì rất nhiều, khó mà có thể giải quyết cho thoả đáng tất cả được

01:58:am 17/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »