WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:22:am 09/02/10 Đăng ngày “February 9th, 2010”

Rồng đá hay là mũi uốn ván

Rồng đá hay là mũi uốn ván

“Rồng đá hay là mũi uốn ván”, tuyển tập truyện ngắn của hai nhà văn trong nước Vũ Ngọc Tiến và Lê Mai đã gây xôn xao dư luận và khiến Ban Giám Đốc NXB Đà Nẵng – nơi ấn hành tập truyện ngắn trên bị đình chỉ công tác. Tác phẩm “Rồng đá” có đến mức gây tác hại nghiêm trọng để Bộ Thông tin và Truyền thông nhà nước CHXHVN phải có quyết định thu hồi? Cần phải đọc. Vì thế, xin được giới thiệu tác phẩm “Rồng đá” cùng bức thư ngỏ gửi NXB Đà Nẵng của nhà văn Vũ Ngọc Tiến để độc giả tham khảo.

09:22:am 09/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »