WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:30:am 22/02/10 Đăng ngày “February 22nd, 2010”

Nhức nhối vấn nạn trồng cần sa ở Ba Lan

Nhức nhối vấn nạn trồng cần sa ở Ba Lan

Có thể nói, năm 2009 là năm “đánh dấu” việc du nhập công nghệ trồng cần sa vào Ba Lan. Trong một tuần Tết, 4 vụ bắt giữ người Việt liên quan tới cần sa

08:30:am 22/02/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trang Thư viện Hà Sĩ Phu bị đánh sập

Trang Thư viện Hà Sĩ Phu bị đánh sập

Sự quan tâm ngày càng cao của lượng độc gỉa trong nước với các trang web lề trái là mối lo ngại với chính quyền vốn bưng bít thông tin từ nhiều thập kỉ nay.

03:06:am 22/02/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »