Home » 06:29:am 02/02/10 Đăng ngày “February 2nd, 2010”

Đảng CS có dám tự đổi mới, vượt qua chính mình?

Đảng CS có dám tự đổi mới, vượt qua chính mình?

1. Đảng CS với lập trường, quan điểm giai cấp công nhân theo chủ nghĩa Mác-Lênin đã tạo nên hệ thống, cơ chế, tổ chức; hạt nhân “âm mưu” tước đoạt quyền dân chủ, tàn hoại con người, nhũng nhiễu xã hội, kéo lùi sự phát triển của lịch sử, đất nước mấy chục năm [...]

06:29:am 02/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »