WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:07:am 11/02/10 Đăng ngày “February 11th, 2010”

Câu đối Tết con Hổ: Kiếp Hổ vinh và nhục

Câu đối Tết con Hổ: Kiếp Hổ vinh và nhục

Hổ vốn ở tận rừng sâu nhưng mối liên quan đến con người thì ít dã thú nào bì kịp. Vì Hổ đồng nghĩa với sức mạnh, với bạo lực, bạo quyền. Ở nơi rừng rậm thì bạo quyền làm nên chức tước. Sư tử nguyên là Chúa Sơn lâm, nhưng nòi giống “hào kiệt” này đã dần “hao kiệt”, Hổ là cấp phó tự đề bạt mình lên cấp trưởng đương nhiên. Con người hồng hoang xưa vốn là “Con” nên cũng khát khao những thứ bạo lực và “vinh quang” ấy lắm.

09:07:am 11/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhà trên cây (treehouse)

Nhà trên cây (treehouse)

Đây là một loại kiến trúc trá hình được sử dụng từ khi con người làm ra kính soi: Những toà nhà được trang bị các vật liệu phản chiếu (reflective matrial) và lối kiến trúc này sẽ giúp nó hòa vào với môi trường xung quanh.

08:56:am 11/02/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Vốn xã hội, nguy cơ phá sản?

Vốn xã hội, nguy cơ phá sản?

Phân bố lợi tức ở Việt Nam chênh lệch khá trầm trọng giữa thị dân và nông dân, giữa những vùng kinh tế, giữa những khâu sản xuất, những loại xí nghiệp. Về mặt thông tin (chính trị-kinh tế-xã hội) đến đại chúng, không thể nói nó hoàn hảo và đầy đủ.

07:53:am 11/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Botnet tấn công trở lại với DDoS

Botnet tấn công trở lại với DDoS

Mình cũng muốn đặt câu hỏi rằng một chính quyền nếu đã không thao túng hoặc dung túng một bầy tin tặc (cũng như đã từng thao túng một đám côn đồ) để sử dụng vào các mục đích có lợi cho mình có còn là một “chính” quyền nữa hay không. Có người trên mạng đã đề nghị gọi họ với cái tên “Ngụy quyền” mà họ đã từng dùng để gọi kẻ thù.

07:00:am 11/02/10 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »