WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:12:pm 11/03/13 Đăng ngày “March 11th, 2013”

‘Ba kịch bản chính trị Việt Nam’

‘Ba kịch bản chính trị Việt Nam’

Hiện đang có nhiều kêu gọi phải sửa đổi điều 4 Hiến pháp, qua đó thách thức sự lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản

04:12:pm 11/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Duy vật biện chứng

Duy vật biện chứng

04:00:pm 11/03/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

“Người cộng sản chân chính” có, hay không?

“Người cộng sản chân chính” có, hay không?

Cho nên sự đoàn kết là ưu tiên một nhưng dứt khoát không phải là đoàn kết với đảng CSVN!

02:53:pm 11/03/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh đã tới Pháp an toàn

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh đã tới Pháp an toàn

Việc xuất cảnh cùa Huỳnh Ngọc Chênh khá hy hữu trong bối cảnh rất nhiều nhà hoạt động đối lập trong nước bị cấm xuất cảnh…

07:50:am 11/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

No China Shop – nơi không bán hàng Trung Quốc

No China Shop – nơi không bán hàng Trung Quốc

Không chỉ dừng lại ở cửa hàng, họ mong muốn khuấy động một phong trào bài hàng Trung Quốc.

02:47:am 11/03/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lộ trình xây dựng một hiến pháp dân chủ [2]

Lộ trình xây dựng một hiến pháp dân chủ [2]

Sẽ có người hoài nghi: trong hoàn cảnh đất nước đang phải đối phó với tên khổng lồ phương Bắc, đang cần đến một quyền lực mạnh mang tính tập trung, làm sao có thể thực hiện “đoàn kết trong đa dạng”?

12:00:am 11/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »