WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:52:am 02/03/13 Đăng ngày “March 2nd, 2013”

Thần nhãn

Thần nhãn

Con người thì quá nhỏ bé trước vũ trụ bao la và những gì con người có được và hiểu được nếu chính xác và hay ho lắm cũng chỉ là ½ vấn đề, ½ thực tại và ½ chân lý. Nửa vũ trụ bí mật kia là một vùng trời mà con người không thể biết trong đó có cái gì nhưng lại là một con ngáo ộp để con người dọa dẫm nhau, là cái bánh vẽ để con người dụ dỗ nhau, là biểu tượng để con người làm khổ nhau giết nhau. Một bí mật lớn đang nằm chễm chệ trước mắt chúng ta vẫn còn là bí mật.

09:52:am 02/03/13 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Bốn không hay không Bốn?

Bốn không hay không Bốn?

Dấu hiệu suy thoái nặng nề nhất về tư tưởng, chính trị và đạo đức đã hiện ra trong chủ trương 40 (bốn không) của ông Nguyễn Phú Trọng; khi ông dám nói rằng những người đòi tam quyền phân lập là suy thoái. Lời tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với các bằng chứng lịch sử.

09:18:am 02/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Biết đủ là khôn

Biết đủ là khôn

… Điều 4 quy định việc xác lập quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản. Trên thế giới không có hiến pháp nước nào có điều khoản áp đặt như thế. Đây là món nhập cảng từ Điều 6 của Hiến pháp Liên Xô cũ – toàn bộ Hiến pháp này đã bị hủy cuối năm 1990.

09:07:am 02/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »