WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:30:pm 23/03/13 Đăng ngày “March 23rd, 2013”

Thêm một người chết tại đồn công an tỉnh Dak Nông

Thêm một người chết tại đồn công an tỉnh Dak Nông

“Vâng, chết tại phòng công an luôn đó. Công an cũng giữ cả tôi.Tôi nghe thấy tiếng ghế kêu, ghế động, không thấy tiếng người kêu.”

04:30:pm 23/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bên bờ hủy diệt

Bên bờ hủy diệt

Thế giới chúng ta đang có 2 bí mật chưa được giải thích: 1.- Những hình ảnh vòng tròn xuất hỉện trên những đám lúa trong một đêm tại 26 quốc gia mà 90% của 10.000 hình ảnh xuất hiện trong 1/3 cuối thế kỷ XX được ghi nhận đều nằm tại quận Wilshire, nước [...]

04:05:pm 23/03/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những mối tình của Lev Tolstoi (1828-1910)

Những mối tình của Lev Tolstoi (1828-1910)

Ông bị mồ côi mẹ từ khi mới hai tuổi và mồ côi bố lúc vừa bảy tuổi. Ông được bà cô đưa về dạy dỗ.

06:50:am 23/03/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »