WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:20:pm 15/03/13 Đăng ngày “March 15th, 2013”

Sổ tay thượng dân K’ Tien – Lớp Học Phùm Gi

Sổ tay thượng dân K’ Tien – Lớp Học Phùm Gi

“Tôi không đổ lỗi cho các em, vì các em chỉ là những tờ giấy trắng. Người ta có viết gì lên đó đâu mà hy vọng các em có chữ nghĩa. Nếu nền giáo dục Việt Nam không thể dạy cho một học sinh lớp sáu người Jrai biết 15 – 8 bằng bao [...]

09:20:pm 15/03/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Chống tham nhũng – Triều đình Cộng Sản Việt Nam nên học tập triều Nguyễn phong kiến

Chống tham nhũng – Triều đình Cộng Sản Việt Nam nên học tập triều Nguyễn phong kiến

Nay Đảng Cộng Sản Việt Nam tham nhũng khủng khiếp, tự bôi nhọ mình từ đầu đến chân. Do vậy, dân dã bây giờ gọi là “Đảng ăn cắp” “Đảng ăn cướp”. Nếu thật lòng muốn chống được tham nhũng, Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay nên học tập việc chống tham nhũng của triều đại phong kiến mà điển hình là cụ Đặng Huy Trứ.

12:26:am 15/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »