WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngược dòng sự kiện Việt Nam: Phản đối sân gôn

Sự gia tăng các dự án xây dựng sân gôn (golf) tại Việt Nam trong những năm gần đây đã làm hàng ngàn nông dân phải di chuyển chỗ ở và phá hủy những khu đất trồng lúa quan trọng tại Việt Nam. Ảnh: Sân gôn Sea Links Goft và Country Club tại Phan Thiết. Justin Mott - New York Times

Cho đến năm ngoái, theo các chuyên gia, giấy phép cho xây dựng các sân gôn mới được ban hành ở mức trung bình một giấy phép trong một tuần. Ảnh: Sân gôn Ocean Dunes Golf Club, được thiết kế bởi cầu thủ gôn chuyên nghiệp Nick Faldo. Justin Mott - New York Times

Việt Nam chỉ có hai sân gôn vào cuối cuộc chiến năm 1975. Theo một số ước lượng, chỉ có khoảng 5.000 người chơi gôn ngày nay, nhưng các dự án xây dựng những sân gôn mới trong vòng bốn năm qua vẫn gia tăng một cách chóng mặt. Ảnh: Một nhân viên bảo trì sân gôn Ocean Dunes. Justin Mott - New York Times

Những người quảng cáo muốn tạo ra ý tưởng về một "Đường mòn chơi gôn Hồ Chí Minh" ("Hồ Chí Minh Golf Trail"), một loạt tám sân chơi gôn là biểu tượng của những dấu hiệu tốt mà Việt Nam dường như đang hướng tới - thời anh hùng của cuộc chiến xa xưa đã được định nghĩa lại bằng tốc độ mua bán. Ảnh: Một cầu thủ gôn tại Ocean Dunes. Justin Mott - New York Times

Pages: 1 2

1 Phản hồi cho “Ngược dòng sự kiện Việt Nam: Phản đối sân gôn”

  1. lang says:

    Quý vị mến,
    Người dân VN bán đất để thành lập sân golf, rồi họ đi đâu? Hỏi là biết câu trả lời. Những người rừng VN ở Pháp là hậu quả của việc giành đất đê tiện này.

Phản hồi