WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

3 Phản hồi cho “Việt Nam hôm nay”

 1. Thanh Hai says:

  Nhãi ranh nói chưa rõ ngữ pháp mag hầu chuyện ông Bành tổ, láo toát

 2. dân đen says:

  Đến núc đổi sách nược rồi.!
  Không thể lào còn nà cháu ngoan của bác được lữa dồi,
  Phải nà chắt ngoan của cụ Nê Chiêu Thống thôi ! Xin nổi
  bác nhé ! Lội cái việc cái xác thúi bác đến núc chãy ra lước
  các cháu tuy ưu việt nhất còn chã biết phải nàm sao cho phải đạo.

 3. Trúc Bạch says:

  Rước voi dày mả tổ
  Cõng rắn cắn gà nhà
  Bác Hồ ta đó chính là ….Việt gian !

Phản hồi