WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Rác Tàu mùa Giáng sinh”

 1. lê ngọc hân (dì tư bánh bèo) says:

  đây là thí dụ cụ thể của 4 tốt với An Nam
  1)nươc Việt đã là 1 tỉnh của Đại Hán ( cờ 6 sao )
  2)dân Việt đã là 1 bộ tộc của Đại Hán ( môi và răng )
  3)lãnh thổ và tài nguyên đất Việt đã là của Đại Hán
  4) nước Việt là bô rác của Đại Hán
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phản hồi