WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Vũ khí của 3 thế hệ”

  1. hantin says:

    sau này Nguyễn tấn Dũng cũng có con noois tiếp
    còn con ông nông đức mạnh sắp rồi

  2. Choi Song Djong says:

    Kim chính Nhất-Chính Nhị-Chính Tam-Chính Tứ và khi nào thì Chính Chót hả giời
    Gia phả nhà Chí Phèo này dài và dai ta ha.

Phản hồi