WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam

Bên cạnh việc công bố đường lưỡi bò, TQ mới đây đã mời thầu thăm dò dầu khí tại 9 lô trên biển Đông

Thật vậy, và, đầy đủ hơn còn phải viết: Trung Quốc đã và đang xâm lược ViệtNam.

Chữ đã ở đây không phải nói về thời Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung … mà đến cả thời Hồ Chí Minh. Và, ngay trong thời ĐCSVN đang trị vì.

Từ điển Tiếng Việt định nghĩa “xâm lược” là: “Xâm chiếm lãnh thổ, cướp đoạt chủ quyền của nước khác bằng vũ lực hoặc bằng các thủ đoạn chính trị, kinh tế”.

Thời cha ông, ngoại trừ Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, ai cũng rạch ròi “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”, và khi cần thì thẳng tay “Đánh một trận sạch sanh kình ngạc”.

Bội phản cha ông, thời ĐCSVN trị vì, các cuộc xâm lược từ Phương Bắc đều do các lãnh tụ ĐCSVN “mời”:

- Thời Hồ Chí Minh có công hàm 14 tháng 9 năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

- Thời Lê Duẩn, không biết có mời không nhưng, năm 1974, khi binh lính đồng bào mình (Việt Nam Cộng hòa) bị Trung Quốc diệt để chiếm Hoàng Sa thì lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt chỉ đứng nhìn và vỗ tay.

Năm 1975, ông TBT này vừa huênh hoang “từ nay đất nước vĩnh viễn sạch bóng quân xâm lược” thì năm 1979 được đồng chí Đặng Tiểu Bình dạy cho một bài học đầm đìa máu và nước mắt trên biển giới Việt – Trung.

- Thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: “Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam và Trung Quốc” ký ngày 30/12/1999 “mời Trung Quốc xơi” 1500 km2 lãnh thổ (bằng diện tích cả tỉnh Thái Bình) trong đó có các địa danh lịch sử nổi tiếng: Ải Nam Quan, thác Bản Giốc… cùng các cao điểm có tính chiến lược quốc phòng như điểm cao 1509 Vị Xuyên, Hà Giang…

“Hiệp định Vịnh Bắc Bộ” ký kết ngày 25/12/2000, cắt dâng 10% diện tích phần lãnh hải ở đây (so với diện tích đã được người Pháp minh định trong Công ước Pháp-Thanh 1887) cho Trung Quốc.

- Thời Nông Đức Mạnh, Trung Quốc được ông Tổng Bí thư này mời vào đóng chốt ở Tây Nguyên dưới danh nghĩa khai thác bauxite.

- Thời TBT Nguyễn Phú Trọng lời “mời” (xâm lược) còn toàn diện hơn, sâu sắc hơn. Hãy điểm lại nội dung chính của bản Tuyên bố chung do Nguyễn Phú Trọng ký với Hồ Cẩm Đào ngày 15 tháng 10 năm 2011:

“ – Hai bên khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục kiên trì phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn toàn cục, sẽ tăng cường giao lưu hữu nghị giữa hai nước, mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, trân trọng, giữ gìn, phát triển tốt quan hệ hai Đảng, hai nước Việt-Trung, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển một cách ổn định, lành mạnh, lâu dài.

- Hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến sâu sắc, phức tạp, việc hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc tăng cường hơn nữa sự tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện, xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại hay mới nảy sinh giữa hai nước, là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Đi sâu hợp tác giữa hai quân đội, tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao quân đội hai nước; tiếp tục tổ chức tốt Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Quốc phòng; thúc đẩy thiết lập đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai Bộ Quốc phòng hai nước; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ và giao lưu sĩ quan trẻ; triển khai thí điểm tuần tra chung biên giới đất liền vào thời điểm thích hợp; tiếp tục tổ chức tuần tra chung giữa hải quân hai nước trong Vịnh Bắc Bộ; tăng cường hợp tác trong các mặt như tàu hải quân hai nước thăm nhau.

- Trước khi giải quyết dứt điểm tranh chấp trên biển, hai bên cùng giữ gìn hòa bình, ổn định trên Biển Đông, giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế, không áp dụng hành động làm phức tạp hóa hoặc mở rộng thêm tranh chấp, không để các thế lực thù địch phá hoại quan hệ hai Đảng, hai nước, xử lý các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, không để ảnh hưởng tới quan hệ hai Đảng, hai nước và hòa bình, ổn định ở Biển Đông”.

Buộc nhau phải kiên trì phương châm nọ phương châm kia đâu phải vì quyền lợi dân tộc, vì đời sống của nhân dân mình mà “vì tầm cao chiến lược và tầm nhìn toàn cục”, và vì để “có lợi cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội”!

Nước nhỏ, còn nghèo, còn yếu thì phải lo làm cho nước giầu, dân mạnh đã, hơi sức đâu mà lo tầm cao chiến lược cái chi chi đâu đâu kia. Hơn nửa thế kỷ vác súng, nương cờ làm lính lệ cho thiên hạ, đổ hàng núi xương sông máu để đất nước vẫn khổ nghèo, tụt hậu mà chưa thấy đau, thấy tủi, thấy có lỗi với dân tộc hay sao mà nay vẫn tiếp tục lú lẫn úp mặt vào quá khứ mãi vậy.

Cướp rừng đoạt biển của nhau trắng trợn đến thế thì rõ ràng là kẻ thù rồi. Chưa choảng cho họ một trận chẳng qua chỉ vì chưa dám đánh, chưa muốn đánh, chưa đến lúc đánh chứ “Đi sâu hợp tác giữa hai quân đội” để làm gì? Để đi đánh ai? Hay để lập Thiên An Môn ở ViệtNam?

“Trước khi giải quyết dứt điểm tranh chấp trên biển” thì phải chăng hợp tác quân sự Trung-Việt chỉ nhằm “không để các thế lực thù địch phá hoại quan hệ hai Đảng, hai nước”. “Các thế lực thù địch phá hoại quan hệ hai Đảng” là ai? Phải chăng là nhân dân ngoài Đảng ở hai nước, và nhân dân không theo lý tưởng Cộng sản ở những nước khác. …

Lại còn “thúc đẩy thiết lập đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai Bộ Quốc phòng hai nước”, “tiếp tục tổ chức tuần tra chung giữa hải quân hai nước trong Vịnh Bắc Bộ”. Rõ là trò rước cáo vào chuồng gà nhà chứ chẳng sai!

Cáo được rước với “sự tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện” như bản Tuyên bố chung đã ghi nên dưới thời TBT Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc có đầy đủ các điều kiện để xâm lược toàn diện,

Bằng cách “tăng cường giao lưu hữu nghị giữa hai nước”; bằng cách “tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao quân đội hai nước” thông qua một ông Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam do Trung Quốc chọn (lẽ ra phải là tiếp xúc qua ngoại giao chứ); bằng cách “thúc đẩy thiết lập đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai Bộ Quốc phòng hai nước”; thông qua các cuộc Hội thảo thường xuyên do Ban Tuyên giáo TW ĐCSVN tổ chức …Việt Nam được thụ giáo thật quán triệt chủ trương đường lối chính trị từ Trung Quốc.

Dưới thời TBT Nguyễn Phú Trọng, trong lục phủ ngũ tạng ViệtNamnhan nhản Trung Quốc: Trung Quốc ở các cánh rừng đầu nguồn, Trung Quốc lập bè nuôi cá nhìn vào Cam Ranh, Vũng Rô. Rồi phố đèn lồng Trung Quốc, chè bẩn do Trung Quốc “xui” làm, đỉa do Trung Quốc “chỉ đạo” bò cả vào cơm công nhân …

Người ta cứ đổ tội cho các chính quyền địa phương sơ hở, cho Chính phủ quản lý kém.

Chẳng phải!

Chính là do ông Trọng và ông Đào nhân danh Đảng lãnh đạo chỉ thị phải tin rằng Trung Quốc là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Lại bảo phải: “tăng cường hơn nữa sự tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện”. Thật là khốn khổ! Nguy cơ chết đến nơi thật rồi!

Định nghĩa của tự điển: xâm lược là: “Xâm chiếm lãnh thổ, cướp đoạt chủ quyền của nước khác bằng vũ lực hoặc bằng các thủ đoạn chính trị, kinh tế”. Để phản ánh tình hình thực tế Việt Nam hiện nay phải chữa chữ hoặc bằng chữ vàthì mới đúng.

Không biết ông Trọng đã tỉnh ngộ chưa?

Mới ngày nào, vì muốn lấp liếm hay vì quan liêu, ông tuyên bố “tình hình Biển Đông không có gị mới” để gạt bỏ yêu cầu khẩn thiết được quan tâm đến Biển Đông của Quốc hội … thì đây này:

Ngày 23.6.2012, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc thông báo chào thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa VN, trên một diện tích rộng tới 160.129,38km2. Các lô mà CNOOC công bố chồng lên các lô từ 128 đến 132 và từ 145 đến 156 mà PetroVietnam đã và đang tiến hành các hoạt động dầu khí từ nhiều năm nay. Tại lô 129 – 132 đang có hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp khí Gazprom của Nga; tại lô 128 đang có hợp đồng với Cty dầu khí quốc gia của Ấn Độ ONGC; tại lô 148 – 149 PVN đã ký hợp đồng với TCty Thăm dò và khai thác dầu khí VN; tại lô 156 – 159 có khu vực PVN đang làm việc với ExxonMobil của Hoa Kỳ.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã phê chuẩn quyết định thành lập thành phố Tam Sa trong đó bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của ViệtNam. Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2012 họ đã cho bốn tàu chiến tiến ra biển đông để thành lập trung tâm chỉ huy quân sự trên biển Đông.

Làm sao có thể để như vậy được. Hoàng Sa, Trường Sa có vị trí chiến lược đặc biệt bảo đảm an toàn lãnh hải cho ta, ngăn chặn tấn công của bọn xâm lược từ khơi xa. Trong kỷ nguyên biển, thế kỷ 21, khi mà diện tích các châu thổ bị thu hẹp do nước biển dâng thì Biển Đông có tiềm năng và phải đảm nhiệm 45% GDP cho Việt Nam. Bởi vậy, dứt khóat không thể để họ tước đi quyền sống của dân tộc ta.

Nước đã sôi rồi, lửa đã bỏng rồi. Ông André Menras Hồ Cương Quyết – một người Việt gốc Pháp – quá bức bối, quá phẫn nộ đã xuống đường biểu tinh dương cao biểu ngữ: “Thế giới căm ghét bọn ăn cướp! Không có một “chữ vàng”, không có một “cái tốt” với kẻ ăn cướp! Hãy tôn trọng luật pháp quốc tế! Hãy tôn trọng dân tộc Việt Nam! Biển Đông không phải là cái ao nhà của mày! – Hãy quay về Hải Nam của các ngươi đi! Cút đi!”.

Thực tế cho thấy ở Việt Nam ngày nay quan trí thấp hơn dân trí khá xa. Trong hàng ngũ lãnh đạo thì chức vụ Đảng càng cao, trí càng thấp.

Cách đây hơn chục năm, một số nhà dân chủ đã cảnh báo thiết tha. Cách đây hơn một năm đồng bào đã rầm rộ xuống đường. Cuối năm ngoái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lên tiếng. Bây giờ, sau khi có Luật Biển, ông TBT Nguyễn Phú Trọng mới rón rén, rón rén nói được một câu!

May sao, Bộ Luật Biển của Việt Nam mong chờ từ bấy lâu nay cuối cùng đã được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 với đa số tuyệt đối 495/496.

Kể cũng đà rất muộn. Năm 1966 Malaysia đã có luật về thềm lục địa và năm 1984 có luật về vùng đặc quyền kinh tế. Indônêxia có luật về vùng đặc quyền kinh tế (năm 1983) và luật về lãnh hải, vùng nước quần đảo và nội thủy (năm 1996). Phillípine có luật năm 2009 về đường cơ sở.

Không thể ù lì được nữa, không được bảo mạng, không được vì ơn sâu nghĩa nặng cái ghế của mình mà bỏ Tổ quốc. Hãy tỏ bản lĩnh dân tộc, hãy sáng suốt và can trường ít nhất như Philippines. Nội lực là chính nhưng trước một tên khùng khổng lồ không thể không thiết lập các mối liên minh, liên kết ngoại cần thiết để đủ sức mạnh đương đầu.

Quốc tế đang sẵn sàng đứng bên ta, tuần trước tại Hội thảo Quốc tế về Biển Đông tổ chức ở thủ đôWashington. một số học giả quốc tế có uy tín lớn như Carlyle Thayer, giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia, tiến sỹ Bonnie Glasser, chuyên gia về châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ với những chứng cứ khoa học rất thuyết phục đã khẳng định các lô dầu khí mà Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu thăm dò và khai thác trên Biển Đông đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Hoa Kỳ không có quyền sở hữu và khai thác tài nguyên Biển Đông Việt Nam nhưng đường hàng hải huyết mạch tại đây rất quan trọng với họ, được sử dụng để vận chuyển và phối hợp các hoạt động quân sự từ Á Châu, qua Ấn Độ Dương và vùng Trung Đông.

Nếu từ trước tới nay Mỹ chỉ đặt trọng tâm lớn nhất vào quan hệ liên Đại tây dương (giữa Mỹ với Tây Âu) và Trung Đông thì nay, chính phủ Obama đã xếp Á Châu vào ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao và an ninh toàn cầu.

Có thể tìm được cái “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội.

Yêu cầu cải thiện dân chủ, nhân quyền của Hoa Kỳ là yêu cầu vì nhân dân ViệtNam, cho nhân dân ViệtNam. Những lãnh đạo ĐCSVN hãy vì dân tộc mà tự tước bỏ bớt quyền độc tôn, độc đóan, độc tài để có thể nắm chặt tay Hoa Kỳ, tăng cường sức mạnh chống Bắc triều xâm lược.

Khẩn khoản lắm, và tha thiết lắm.

Hà Nội 4 tháng 7 năm 2012

© Nguyễn Thanh Giang

© Đàn Chim Việt

 

 

35 Phản hồi cho “Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam”

 1. Nhân Quả Báo Ứng says:

  Đức Phật đã Thuyết Kinh Nhân Quả . Nhân Quả xưa kia phải nói đến ba đời . Ngày nay , nhân quả trả liền ai ơi .

  Đảng Cộng phải trả quả thôi . Nhớ lại cuộc chinh biến 30/04/1975 , người việt miền nam Việt Nam đã bị Đảng cộng chiếm sạch vét sạch hết tài sản của cải . Mình còn sống sờ sờ đây , mà chúng lấy đất nhà của mình bán qua bán lại rồi xây dựng biệt thư lên mà chẳng dám kêu ca chi cả.

  Đến ngày hôm nay , biển Đông của Đảng Cộng bị Bọn Trung Quốc Xâm lược mà các Đại ca đảng cộng chẳng dám làm gì chỉ còn cách ra quốc tế ca bài ca con cóc thôi. Bọn Đảng Cộng chúng phải gánh lấy Nhân quả hay nghiệp ác mà chúng đã gieo

  Nhân quả đã báo ứng

 2. Cán Bộ Nguồn says:

  Cám ơn Bác Giang. Một bài viết sâu sắc thống thiết, yêu nước Việt người Việt biết bao! Các bác đảng ta ơi, đừng vì cái ghế, vì miếng ăn mà quên hồn thiêng sông núi nghìn năm. Lịch sử đã cho thấy, kẻ nào làm chính trị, làm quan, làm vua mà tin lũ tàu đều là đám ngu xuẩn, bần tiện. Lịch sử muôn đời nguyền rủa kẻ bán nước.

 3. May Vu says:

  TQ đả xâm nhập chúng ta từ lâu rồi ,nếu chúng ta ngủ quên thì thấy đồng văn hóa ,và thức tỉnh thì thấy chúng có dã tâm xâm lăng ,liếc sơ VN thấy các CÔNG TRÌNH đấu thầu đều vế tay TQ .
  Mới đây Baidu dịch vụ TQ khào sát trên mạng yahoo. trả lời hay các mang khác coi ý kiến người VN ra sao và cũng thích NV hải ngoạigôi HOA KỲ cấm vân ,không bán vủ khí VN .,và yếu đi mọi sự tiếp tục lệ thuôc váo họ .
  Các nước siêu cường hay ĐẾ QUỐC luôn có bàn tính trên tán của họ ,họ sãn xuất,bán hay tiêu thu VỦ KHÍ +LÝ THUYẾT như hàng hóa theo yêu cầu khách đặt hàng ,như chủ CASINO thích khách hàng chơi lâu và mượn NƠ
  Trong chiến trang VN TQ đâu có muốn VNDCCH chiếm Miền nam ,nếu tiếp tuc và kéo dài 37 năm thì CSVN phải nợ TQ tới ức tỉ +tỉ ..bán TRUỐNG SA thấm thía gì nợ này phải bán ĐẤT qua HUẾ hay tới ĐÀ NẴNG mới đủ tiền nuôi kéo dài chiến tranh
  Còn Hoa kỳ thấy VNCH ,như mình dẩn ông bạn váo CASINO cứ mượn tiền ,chơi thiếu thì thông minh nhất là TẨU VI THƯƠNG SÁCH ,sẻ không bao giờ tử tế ở lại và chôn tại đó .
  Và VNCH +VNDCCH còn chiến tranh cả hai đều kiệt quệ vào giỏ mà thôi ,Lùi lại lich sử nếu chấm dứt 72 HĐ Paris tết kiêm xương máu và có thể không mất HS ,TS ,và lùi 54 tiết kiêm hơn nửa ,lùi 1884 sẻ không mất 80 năm thuôc đia PHÁP .Bây giờ chúng ta trách CSVN lệ thuôc TÁU ,TQ …ĐÚNG
  VNCS qua cuộc chiến chống Pháp và kéo dài tới 75 mượn tiền ,lúa gạo ,vủ khí đạn dươc TQ . v.v.
  ban cũng biết là người đi mượn là như thế nào không ?nếu không có credit thì củng phải DỂ THƯƠNG ,VÂNG LỒI ,v.v và tới bây giờ còn tiếp tục lê thuôc TQ về kinh tế như HOA KỲ còn nợ 1500 tỉ , khi nào CSVN thoát được như vật dung trong nhà khong có chử MADE IN CHINA ban có làm được không ?
  Bây giờ,căn bênh của chúng ta mới chạm ngoài DA ,mủi tên chưa thấu tim còn nhiều hi vong ,việc chống anh láng giềng

 4. Dân Chửi says:

  Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ!!!
  Chim vào lồng, biết thuở nào ra!!!

  Lưỡi câu và cái lồng chính là băng đảng mafia CSVN. Nhân dân VN cần phải làm đủ mọi cách thoát được cái nạn ách CS thì mới mong chống Tàu được!!! Ngày nào đất nước VN còn kiếp nạn CS, thì cái nguy cơ làm con cá nằm trên thớt cho Tàu nó chặt, cái nguy cơ làm con chim bị trói chặt cho Tàu nó vặt lông, là không thể tránh khỏi!!! Hãy cùng nhau đứng lên đạp đổ bạo quyền CSVN tay sai cho giặc Tàu để cứu nguy cho Tổ Quốc. Khẩn khoản lắm, và tha thiết lắm.

 5. Dâm Tiên says:

  Binh Nhì trên kia phán ” cho Mỹ thuê Hoàng Sa
  và Trường Sa.” Nghe ra OK lắm.

  Khỏi ! Khỏi! Thằng Mỹ khi giả vờ rút đi khỏi
  VN năm 1973-1975, đã… mơ màng cho thằng
  Tàu giữ giùm Hoàng Sa như một ” vật làm tin”;
  sau này từ đó mà gỡ rối ván bài Việt Nam.

  Ấy a, thử hỏi Quốc trưởng tự phong Khánh Râu
  coi, có phải Mỹ ủng hộ ông làm…cuốc trưởng,
  nhằm ký cho Mỹ cái Cam Ranh trong 99 năm,
  rồi Mỹ cho …Dâm tiên làm đảo chánh hụt, để
  ông Khánh Râu ôm hơn triệu dollars quà
  thưởng sang Tây… ( Tất cả đã sắp đặt ngẩm
  cả rồi, chờ cái ngày D mà thôi. Patience !

  • kẻ miền xuôi says:

   Có thật vậy không Dâm Tiên ,bài viết hết tình hết nghỉa lảnh đạo CSVN chân bước đi về Tàu xa dịu vợi,có lúc nào ngoảnh mặt lại nhình ve62d9a61t nước óm o Việt Nam không ?

 6. Tư Hữu says:

  Ông TS Nguyễn Thanh Giang nói đúng một nửa sự thật, nửa sự thật kia ông không dám nói: Hồ Chí Minh là một gián điệp Tầu tên Hồ Tập Chương, người Mao liệt, Đài loan do Trung quốc gài vào năm 1940, sau khi Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) chết vì bệnh lao năm 1932, làm chủ tịch đảng CSVN và làm chủ tịch nước VNDCCH để đưa Việt nam về với Trung quốc như tiết lộ của nguồn sau đây: http://www.congdongnguoiviet.fr/TaiLieu/0912HNsatNhapVNvaoChinaH.htm
  Hồ Chí Minh là người Tầu:
  1) Năm 1945, Hồ Chí Minh viết và đọc bản Tuyên ngôn độc lập với văn phong của một người Tầu:
  Câu 40, Hồ Chí Minh viết: “…, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của nước Việt nam mới, …”
  2) Năm 1951, Trường Chinh, Tổng thư ký đảng Lao động Việt nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, hô hào hủy bỏ chữ quốc ngữ, học chữ Tầu, bỏ thuốc tây và bệnh viện, dùng thuốc bắc và chữa trị bằng đông y. Nếu Hồ Chí Minh là người Việt nam làm sao việc nầy có thể xẩy ra?
  3) Năm 1958, Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ VNDCCH do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, gửi công hàm ghi nhận và tán thành bản tuyên bố đường lưỡi bò của Trung quốc (hay đường chữ U), chiếm toàn bộ Biển Đông của Việt nam.
  Nếu Hồ Chí Minh là người Việt nam, làm sao Phạm Văn Đồng dám ký công hàm nầy?

  • Nhà Quê says:

   4) Đọc tờ di chúc viết tay của HCM là biết ngay thôi: nhân zân; fe x.h.c. ngĩa; zúp đở; Đổ Fủ; ngĩa là; v.v.

 7. Nguoi viet-nam says:

  Dan toc Viet-nam co 2 ke thu :
  - Ke ngoai thu, truyen kiep tu bao doi nay, luc nao cung muon an tuoi nuot song VN, do la TRUNG-QUOC.
  - Ke noi thu nhu : Le chieu Thong, Tran ich Tac, va hien tai la DANG CONG SAN VIET-NAM.
  Ngay nao chua giai the DCS VN, ngay do Trung cong co canh tay huu hieu de xiet co nhan dan Viet-nam.

 8. Dâm Tiên says:

  Cảnh giác ! Trung Cộng đang xâm lược Việt Nam!

  Cảnh giác ! Hoa kỳ đang xâm lược Việt Nam !

  Này công dân ơi! Thằng Tàu hay thằng Mỹ ” đang”
  xâm lược VN, thằng nào xâm lược thì mình sướng
  hơn ?

  Không không! Mình tự lực tự cường, trở về cái dân
  tộc, cái cội nguồn…bát nháo này, tự sướng thì hơn.

  – Vậy, hãy chọn một cái sướng :Tàu xâm lược ? Mỹ
  xâm lược ? Ta tự sướng ? ( Thôi, con chọn Mỹ xâm
  lược vậy, a!)

 9. Đặng Trần says:

  Tôi đã sẵn sàng rồi, chỉ cần một hiệu lệnh: “Giặc đến nhà, ông già cũng đánh”. Tôi không sợ hãi như bọn CS bán nước cầu vinh. Con người ta ai cũng phải chết, nhưng chết như thế nào cho xứng đáng.

  • Trúc Bạch says:

   Anh em tôi còn đủ trẻ và đủ sức khỏe, cũng sẵn sàng chiến đấu chống Trung cộng, nhưng dứt khoát là không chiến đấu dưới lá cờ đỏ sao vàng của đảng csVN !!!

  • Vu Trung says:

   Bác Đặng Trần nghỉ ai sẽ ra cái “hiệu lệnh” ấy? :)

   • Đặng Trần says:

    Xin lỗi, tôi phải nói lại cho đúng: Chỉ cần có một lời kêu gọi, tôi sẵn sàng tham gia chống giặc ngoại xâm cho dù năm nay đã ngoài 50, tục ngữ có câu “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, tôi sửa câu này lại cho đúng với hoàn cảnh của tôi: “Giặc đến nhà thì ông già cũng đánh”.
    Tôi cũng đồng ý với bạn Trúc Bạch: Tôi sẽ chiến đấu vì non sông, tổ quốc và dân tộc tôi, chứ tôi không bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ thối nát này đâu.

 10. D.Nhật Lệ says:

  Ts.Nguyễn T.Giang dám nói và nói đúng,dù ông đang ở trong nước,đang ở ngay sào huyệt của đám tay sai thần phục Tàu cộng.Công bình mà nói,ông Giang là người can đảm hơn rất nhiều người cũng là khoa bảng như ông.Do đó,tôi cầu cho ông không bị đám côn đồ hay nhân danh thương binh thực hiện “bổn cũ soạn lại” ào vào nhà đe doạ ông và gia đình như trước kia.Cầu mong cho ông giữ vững tinh thần để chống Tàu cộng.
  Sở dĩ nói “đám tay sai thần phục Tàu cộng” là vì tôi dựa vào những lời tuyên bố cũng như cam kết của đảng trưởng đảng csVN.là Nguyễn P.Trọng,người đang nắm toàn quyền sinh sát ở VN.Ông công khai tuyên bố… rằng thì là mà…nào là đảng ta và đảng Tàu cộng đoàn kết vì ĐẠI CUỘC,bỏ qua tranh chấp ở Biển Đông,nào là bạn khuyên ta thế này và thế kia,nào là ta cùng đàn anh.đi lên chủ nghĩa xã hội v.v.
  Thử hỏi có ai ở cương vị đứng đầu một nước mà lại coi KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP là bạn,là đàn anh,là
  cha mẹ như đảng trưởng NPT.cùng BCT.của đảng CV.cơ chứ ? Thử hỏi nhà nước CV.đang nắm trong
  tay quyền lực có cả lực lượng hùng hậu về quân đội,công an thì người dân còn làm được gì để thay đổi
  tình hình đang bị TC.xâm lược được nhỉ ? Ngay cả biểu tình bày tỏ lòng yêu nước cũng bị đàn áp không
  chút nương tay.Chẳng lẽ người dân chống lại TC.bằng…tay không hay sao ?
  Càng cảm phục ông NTG.bao nhiêu,tôi lại coi thường bấy nhiêu những kẻ đứng ngoài tán nhăng tán cuội về tình hình chính trị trong nước như kẻ bàng quan,thậm chí muốn làm kẻ tòng phạm bán nước !

Phản hồi