WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:38:am 15/05/10 Đăng ngày “May 15th, 2010”

Phó chủ tịch HĐGMVN lên tiếng về sự kiện TGM Ngô Quang Kiệt từ chức

Phó chủ tịch HĐGMVN lên tiếng về sự kiện TGM Ngô Quang Kiệt từ chức

Sự đoàn kết là một giá trị tích cực nó mang tính vừa dân tộc vừa Ki tô giáo. Đó là cái chìa khóa mình có thể dùng để giải quyết khủng hoảng hiện nay trong giáo hội Việt Nam.

07:38:am 15/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tập sống tự do dân chủ mất bao nhiêu?

Tập sống tự do dân chủ mất bao nhiêu?

Ðầu thế kỷ trước, Phan Bội Châu đang ở Ðông Kinh viết thư cho Phan Châu Trinh ở Quảng Nam  trong nước để khuyên không nên đề xướng các học thuyết tự do dân chủ, “Dân chi bất tồn, chủ ư hà hữu?” Phan Bội Châu cho rằng người dân Việt Nam chưa đủ khả [...]

05:12:am 15/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhân sự Công giáo và Chính quyền VN

Nhân sự Công giáo và Chính quyền VN

Các buổi cầu nguyện cho công lý, đượm màu thánh thiêng, xuất phát từ dưới lên, không còn đơn thuần là vấn đề tôn giáo mà đang được xem như là một phản kháng dân sự.

04:56:am 15/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lạ

Lạ

Đất nước tôi bây giờ rất Lạ Từ bao giờ thói hèn hạ thành quen Tàu nước Lạ đi vào vùng “nhạy cảm” Tàu nước tôi bỏ bãi cá than trời Ngư dân tôi cúi đầu nhẫn nhục Hải quân Lạ ngang dọc khắp biển khơi Công ty Lạ lên Tây Nguyên đào quặng Dân [...]

04:47:am 15/05/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Văn nghệ 35 năm là văn nghệ gì?

Văn nghệ 35 năm là văn nghệ gì?

Những người khách phương xa.  Văn nghệ 35 năm là văn nghệ gì mà khách tham dự lại phải bay từ bốn phương về San Jose. Lên đường sớm nhất là ông bà Võ đại Tôn, Tuyết Mai bay từ Úc Châu. Cách đây hơn 20 năm nhóm anh em rất trẻ miền Bắc California [...]

12:00:am 15/05/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »