WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:11:pm 23/05/10 Đăng ngày “May 23rd, 2010”

Sài Gòn trong mắt em

Sài Gòn trong mắt em

12:11:pm 23/05/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Anna Karénine: Tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng của Léon Tolstoi [2]

Anna Karénine: Tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng của Léon Tolstoi [2]

Phần [1]: Anna Karénine: Tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng của Léon Tolstoi [1] 4- Khía cạnh đạo đức. Tác phẩm của Tolstoy được nhìn nhận có giá trị cao cả về văn chương và đạo đức, sau này nhiều nhà phê bình nhận định về Resurection, cuốn tiểu thuyết lớn cuối cùng của Toltoy [...]

11:48:am 23/05/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Thư ngỏ v/v Hà Sĩ Phu bị cắt điện thoại

Thư ngỏ v/v Hà Sĩ Phu bị cắt điện thoại

Việc đối xử với Hà Sĩ Phu không còn bó hẹp trong quan hệ giữa nhà nước với cá nhân ông nữa mà quan hệ tới toàn thể giới trí thức có tư duy và tư thế độc lập của Việt Nam

04:13:am 23/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Yêu đảng hơn yêu chồng và e-mail bị duyệt

Yêu đảng hơn yêu chồng và e-mail bị duyệt

Viên hải quan với vẻ nhàm chán cộp con dấu cho phép nhập cảnh và đưa lại hộ chiếu cho tôi. Đường vào rộng mở… Tôi đoán sẽ có “cận vệ” trong những ngày ở Việt Nam

03:56:am 23/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

VN: Những người bị biệt giam chính trị có thể đang bị tra tấn

VN: Những người bị biệt giam chính trị có thể đang bị tra tấn

Biệt giam người, không cho phép liên hệ với bất cứ ai khác suốt ba tháng, không cho họ tiếp cận các nguồn trợ giúp pháp lý cũng đồng nghĩa với việc giam giữ dài hạn một cách tùy tiện, vi phạm tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

03:32:am 23/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

TQ đang trưởng thành một cách nguy hiểm [1]

TQ đang trưởng thành một cách nguy hiểm [1]

Wang Menshu, Chuyên gia đường xe điện, đại học Jiaoting: “Nếu chúng ta qua mặt được nước Đức, thì toàn bộ Europa sẽ thuộc về chúng ta”

02:58:am 23/05/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »