WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:24:pm 19/05/10 Đăng ngày “May 19th, 2010”

Nhà sử học Hà Văn Thịnh nói về HCM

Nhà sử học Hà Văn Thịnh nói về HCM

Giáo sư Hà Văn Thịnh Mạc Việt Hồng: Thưa ông, nhân dịp kỉ niệm 120 năm ngày sinh Hồ Chí Minh xin được hỏi ông, với tư cách là người đang giảng dậy môn Lịch sử tại Đại học Khoa học Huế về một số nhận định, đánh giá xung quanh nhân vật lịch sử [...]

06:24:pm 19/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thử nghĩ về khởi điểm của sự đồng thuận dân tộc

Thử nghĩ về khởi điểm của sự đồng thuận dân tộc

Tiêu Dao Bảo Cự – sau 6 tháng du lịch qua 12 tiểu bang lớn trong số 50 tiểu bang của Mỹ về – viết: Mỹ Du Ký. Trong hơn 30 năm qua, có rất nhiều người Việt từ quê nhà đến Mỹ và trở về đã nói hay viết hải ngoại ký sự sau [...]

02:09:pm 19/05/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »