WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:24:pm 25/08/11 Đăng ngày “August 25th, 2011”

Em ơi, Hà Nội khóc!

Em ơi, Hà Nội khóc!

Và em tôi đã bật khóc khi nhìn mọi người bị bắt lên xe buýt! Hà Nội cũng khóc!

09:24:pm 25/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đạo quân thất trận

Đạo quân thất trận

Từ giờ phút này trở đi các em nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục của một nước độc lập. Hồ Chí Minh (3 tháng 9 năm 1945) Khi Hồ Chủ Tịch tuyên bố như trên, vào ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà [...]

03:54:pm 25/08/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Thêm một chiến sĩ đấu tranh bị cầm tù

Thêm một chiến sĩ đấu tranh bị cầm tù

Kể từ đầu năm 2010, ông bắt đầu sử dụng bút danh Trần Bảo Việt và có gởi bài trực tiếp đến một số trang như Đàn Chim Việt, Thông Luận, Đối Thoại, Báo Tổ Quốc,…

09:36:am 25/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đàm phán Việt-Trung về tranh chấp Biển Đông sẽ đi theo hướng nào?

Đàm phán Việt-Trung về tranh chấp Biển Đông sẽ đi theo hướng nào?

Đảng cộng sản Việt Nam đã thất bại trong chính sách quị lụy Trung Quốc, nhận viện trợ Trung Quốc để đoạt quyền lãnh đạo dân tộc Việt Nam. Thất bại trong đấu tranh với Trung Quốc về lãnh địa, lãnh hải.

12:04:am 25/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ngày cách mạng mùa thu ở Huế (2)

Ngày cách mạng mùa thu ở Huế (2)

“…Trẫm muốn làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị. Từ nay, Trẫm lấy làm sung sướng được là dân tự do, trong một nước độc lập. Trẫm không để cho bất cứ ai lợi dụng danh nghĩa Trẫm, hay danh nghĩa hoàng gia để gieo rắc sự chia rẽ trong đồng bào của chúng ta.”

12:01:am 25/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »