WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:54:pm 28/03/13 Đăng ngày “March 28th, 2013”

‘Con rể chủ tịch Vĩnh Yên thân nghi phạm’

‘Con rể chủ tịch Vĩnh Yên thân nghi phạm’

Điều này cho thấy ông Dũng không còn được bảo vệ danh tính nữa và có nhiều khả năng là một đối tượng tình nghi trong vụ việc.

03:54:pm 28/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sự đoàn kết hiệp đồng giữa các thế hệ trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước

Sự đoàn kết hiệp đồng giữa các thế hệ trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước

Trong ngắn hạn và trung hạn, lực lượng dân chủ có thể vẫn còn ở trong thế yếu nhưng dài hạn, nếu biết dựa vào và khơi dậy sức mạnh của dân tộc, chắc chắn lực lượng dân chủ sẽ chiếm thượng phong…

03:08:pm 28/03/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Hiếp pháp’

‘Hiếp pháp’

Bức ảnh trên đây chụp từ báo giấy Tiền Phong ngày hôm nay, không phải Hiến Pháp mà là Hiếp Pháp!   Và ở trang mạng khác:

03:19:am 28/03/13 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »