WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:33:am 08/03/13 Đăng ngày “March 8th, 2013”

Tỷ phú USD Việt thứ 2: Những ứng viên nổi và chìm

Tỷ phú USD Việt thứ 2: Những ứng viên nổi và chìm

Hiện tượng nhiều doanh nhân ở Việt Nam giàu lên nhanh chóng là một điều đáng mừng. Mặc dù vậy, nhiều người dường như vẫn không muốn khoe ra nên việc tìm thêm tỷ phú đô la cũng không hẳn đã là dễ.

04:33:am 08/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tổng cục Du lịch quảng bá cho du lịch Trung Quốc?

Tổng cục Du lịch quảng bá cho du lịch Trung Quốc?

Tôi bảo đây là gian hàng Việt Nam và chúng tôi chỉ bán tour đi Việt Nam thôi. Khách chỉ vào bức hình và nói đây là cảnh Trung Quốc mà. Nhục quá đi mất…

04:24:am 08/03/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chó Má & Thuế Má

Chó Má & Thuế Má

Việt Nam, có lẽ, là quốc gia duy nhất mà “lòng hảo tâm” được dùng thay cho một đạo luật về anh sinh xã hội để qui định (hẳn hòi) mọi thứ phúc lợi đối với những công dân lão hạng, những người phế tật, những thương binh/ liệt sĩ và thân nhân của họ.

04:00:am 08/03/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »