WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:20:pm 18/09/13 Đăng ngày “September 18th, 2013”

‘Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức?’

‘Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức?’

i “Dân nào mà không muốn đấu tranh phòng, chống tham nhũng? Hay là người ta chán rồi? Người ta đấu tranh mãi, góp ý mãi, đưa lên báo mãi nhưng không có tác dụng gì? “

03:20:pm 18/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những người Đông dương trên đất Pháp – Hồn ở đâu bây giờ?

Những người Đông dương trên đất Pháp – Hồn ở đâu bây giờ?

Thị trưởng Arles tuyên bố sẽ làm bia tưởng niệm những người bạn cao quí Việt Nam và đặt tấm bia ấy tại một địa điểm xứng đáng trong Thành phố.

02:20:am 18/09/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tiếng vỗ tay ầng ậng trong vụ cháy ở Hải Dương!

Tiếng vỗ tay ầng ậng trong vụ cháy ở Hải Dương!

Không có lực lượng cứu hỏa tất cả cũng thành tro, có lực lượng cứu hỏa tất cả cũng thành tro thì đằng nào mà chả thành tro bụi, cần có để làm gì?

01:43:am 18/09/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nền ngoại giao Mỹ bấp bênh với ngoại trưởng John Kerry

Nền ngoại giao Mỹ bấp bênh với ngoại trưởng John Kerry

Hoa Kỳ đã tốn rất nhiều nhân vật lực mà tình hình ngày thêm tồi tệ, trong khi mỗi bước sa lầy là một lần sao nhãng về Đông Á.

01:09:am 18/09/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhiệt kế Văn Giang 120 độ F

Nhiệt kế Văn Giang 120 độ F

12:24:am 18/09/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Góp phần giải mã hiện tượng Lê Hiếu Đằng

Góp phần giải mã hiện tượng Lê Hiếu Đằng

Dĩ nhiên Lê Hiếu Đằng không còn ủng hộ đảng cộng sản khi ông kêu gọi từ bỏ đảng nhưng ông cũng không kêu gọi lật đổ đảng cộng sản. Đây không phải là thái độ lập lờ mà là căn cứ vào thực tiễn, không duy ý chí.

12:01:am 18/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [22]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [22]

Trung úy lườm tôi lần nữa rồi đi thẳng không nói gì. Không khí yên lặng quay trở lại tỉ lệ nghịch với bước chân xa dần của trung úy.

12:00:am 18/09/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »