WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Một cuộc biểu tình độc đáo

Nhóm 15 người đại diện "kiến nghị 72". Hàng thứ nhất, từ trái: Hồ Uy Liêm, Nguyễn Trung, Phạm Chi Lan, Nguyên Ngọc, Nguyễn Đình Lộc, Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Nguyễn Minh Thuyết, Tô Nhuận Vỹ. Hàng thứ hai, từ trái: Lê Công Giàu, Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Phạm Duy Hiển, Hoàng Xuân Phú, Phan Hồng Giang. (Ảnh: Lê Kiên).

Nhóm 15 người đại diện “kiến nghị 72″. Hàng thứ nhất, từ trái: Hồ Uy Liêm, Nguyễn Trung, Phạm Chi Lan, Nguyên Ngọc, Nguyễn Đình Lộc, Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Nguyễn Minh Thuyết, Tô Nhuận Vỹ. Hàng thứ hai, từ trái: Lê Công Giàu, Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Phạm Duy Hiển, Hoàng Xuân Phú, Phan Hồng Giang. (Ảnh: Lê Kiên).

Hiện đang diễn ra một cuộc biểu tình lớn của Dân tộc Việt Nam! Một cuộc biểu tình rất độc đáo, có hàng nghìn người mà không cờ xí, không băng rôn, không hò hét ầm ĩ. Một cuộc biểu tình của đồng bào trong nước và ngoài nước cùng đứng chung trong một đội ngũ hùng hậu dưới những khẩu hiệu chung, bề ngoài có vẻ bình thường nhưng thực chất có tính cách mạng. Chúng tôi muốn nói đến cuộc vận động lấy chữ ký dưới Kiến nghị 72 và dưới Lời tuyên bố của các Công dân Tự do đến nay đã thu được trên 8000 chữ ký. Về hình thức đây chỉ là những đề nghị sửa đổi hiến pháp (HP) nhưng về thực chất là những yêu sách cấp thiết của người dân, những khẩu hiệu thật sự đòi thay đổi HP, thay đổi chế độ.

Thật thế! Khi các Công dân Tự do với ý thức trách nhiệm công dân cao tuyên bố: “Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một HP mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của ĐCS như HP hiện hành”, thì chính họ đang hô khẩu hiệu: “Kiên quyết đòi ĐCS phải trả lại quyền làm chủ cho người dân!”, “Kiên quyết chống lại việc ĐCS tiếm quyền của toàn dân trong 68 năm qua!”. Khi tuyên bố: “Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước”, thì chính họ hô: “Kiên quyết đòi xóa bỏ độc quyền thống trị của ĐCS!”. Khi tuyên bố: “Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia”, thì chính họ hô: “Kiên quyết phản đối ĐCS nắm trong tay cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp!”. Khi tuyên bố: “Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.”, thì chính họ hô: “Phản đối ĐCS coi quân đội là của riêng ĐCS, để ĐCS tự ý sai khiến”. Khi Kiến nghị 72 ghi rõ trong dự thảo HP 2013 về “các quyền con người, được ghi nhận trong Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế (1948) và các điều ước quốc tế khác về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, được tôn trọng và bảo vệ”, về “mọi người đều có quyền tự do lập hội”, “thành lập hoặc gia nhập các nghiệp đoàn”, “mọi người đều có quyền sở hữu tài sản tư nhân hoặc sở hữu chung với người khác”, “đất đai có thể thuộc sở hữu tư nhân, sở hữu tập thể, sở hữu cộng đồng hoặc sở hữu nhà nước”, thực chất là phản đối ĐCS vi phạm trầm trọng các quyền con người, là phản đối và đòi xóa bỏ cái gọi là “sở hữu toàn dân” (thực ra là sở hữu của ĐCS) về đất đai, là mở đường cho một xã hội dân sự, đa nguyên, đa đảng… Tóm lại, đây là cuộc biểu tình với những khẩu hiệu đòi dứt khoát vứt bỏ HP cũ, lạc hậu, lỗi thời mà băng đảng cầm quyền đã đưa ra và mưu toan áp đặt nó cho nhân dân, để thay bằng một HP mới tiến bộ hơn nhằm xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, nhân bản cho Tổ quốc VN.

Ngay cả các bậc tu hành các tôn giáo cũng cùng đứng chung trong cuộc biểu tình này của đại chúng. Nổi bật là hôm 01.03 vừa rồi, Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng đã ra một bản “Nhận định và góp ý dự thảo sửa đổi HP” với lời lẽ thật nhẹ nhàng mà dứt khoát và rất sâu sắc về quyền con người, về quyền làm chủ của nhân dân, về thi hành quyền bính chính trị. Chẳng hạn, Hội đồng Giám mục nêu ra những nghi vấn về điều khẳng định trong dự thảo HP rằng đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”, và các đức Giám mục vạch rõ rằng: “Trong thực tế, sự trói buộc tư tưởng vào một hệ ý thức duy nhất đã kìm hãm tư duy sáng tạo của người dân VN. Đây là một trong những lý do lớn, dẫn đến tình trạng trì trệ và chậm tiến của VN về nhiều mặt: giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật.”. Các ngài cũng đã xác quyết: “Để tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, trong HP không nên và không thể khẳng định một cách tiên thiên sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái chính trị nào, vì chủ thể của quyền bính chính trị là chính nhân dân, và nhân dân trao quyền bính cho những người họ tín nhiệm qua việc bầu chọn”, v.v… Thật là rõ ràng và dứt khoát! Trên thực tế, Hội đồng Giám mục phủ định sự độc quyền thống trị của ĐCS và, nói chung, phủ định cái dự thảo HP của đảng cầm quyền!

Vô hình chung, không ai bảo ai mà tự nhiên trong cuộc biểu tình độc đáo này đang hình thành một cái gì đó giống như một mặt trận đối lập vô định hình để chống lại các lực lượng bảo thủ nhất trong băng đảng cầm quyền. Vì thế, băng đảng này đang lâm vào thế bị động, họ chỉ muốn chóng hết thời hạn “góp ý sửa đổi HP”, hy vọng cuộc biểu tình này sớm chấm dứt. Vừa rồi, các quan chức ở Hà Nội đã quyết định kết thúc sớm cuộc “góp ý sửa đổi HP” vào ngày 07.03, coi như họ đã “hoàn thành kế hoạch trước thời hạn”! Thậm chí, giữa lúc nhân dân đang sốt sắng tham gia “góp ý” theo lời kêu gọi của “Đảng ta”, thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vội vàng quy chụp đồng loạt tất cả những ai mạnh dạn “góp ý” là “là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, còn riêng các quan lớn của ĐCS tham nhũng, cướp bóc dân đen, luồn cúi ngoại bang, bán nước cầu vinh thì không “suy thoái” chút nào! Hơn nữa, Tổng bí thư còn đe dọa “xử lý”! Còn Chủ tịch “quốc hội” Nguyễn Sinh Hùng thì ngụy biện tuyên bố trắng trợn: “Bản lấy ý kiến là bản của ủy ban dự thảo Hiến pháp công bố, trên cơ sở tiếp thu thảo luận của Quốc hội. Đó là bản duy nhất. Còn anh tự tổ chức lấy ý kiến khác của anh, là không được”, và cảnh cáo “ lợi dụng việc lấy ý kiến về Hiến pháp để tuyên truyền vận động nhân dân chống lại Đảng, nhà nước »… là  «ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn». Những lời nói của các ông đầu nậu tự tay họ đã lột mặt nạ giả dối, bịp bợm của họ. Người dân thấy rõ: hóa ra họ bày trò “góp ý sửa đổi HP” chỉ để dân ta tán thành cái bản dự thảo “duy nhất” mà họ đã công bố! Không được! Không ai cho phép các người lếu láo, trắng trợn đến thế được!

Nhưng đó là việc là của bọn cầm quyền, còn việc của dân ta thì nên coi việc vận động lấy chữ ký ủng hộ Kiến nghị 72 và Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do là một cuộc vận động nâng cao dân trí và cố kết đồng bào VN thành một khối, làm cho cuộc biểu tình độc đáo của chúng ta ngày càng tăng thêm số lượng và chất lượng để có đủ sức đối chọi lại chế độ độc tài toàn trị của băng đảng mafia đang cố bám quyền lực. Phải làm sao cho việc ký tên ủng hộ Kiến nghị 72 và Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do không có tính hình thức, mà có thực chất dựa trên ý thức giác ngộ của đại chúng, Muốn thế, các bạn trẻ có hiểu biết, có nhiệt tình nên mạnh dạn đến với quần chúng, giải thích cho họ hiểu rõ thực chất của vấn đề, giúp đỡ họ ký tên ủng hộ Kiến nghị 72 và Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do. Nên nhớ rằng, việc này đối với đại chúng không dễ dàng đâu, không có sự giúp đỡ của người hiểu biết thì họ không tự mình làm được. Hãy đến với công nhân, lao động, với nông dân, dân oan, hãy đến với học sinh, sinh viên, tùy theo trình độ và quyền lợi của mỗi lớp người mà giải thích. Chẳng hạn, với nông dân và dân oan thì nên nhấn mạnh đến quyền tư hữu ruộng đất và tài sản, đòi xóa bỏ “sở hữu toàn dân” về đất đai; với công nhân, lao động thì nên nói rõ quyền thành lập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi cho mình, v.v…

Có một điều này chúng tôi cũng mong anh chị em chuyên viên về ngành truyền thông chú ý đưa Kiến nghị 72 với bản Dự thảo HP 2013 và Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do, bản “Nhận định và góp ý dự thảo sửa đổi HP” Hội đồng Giám mục VN, cũng như mọi tài liệu, mọi hồ sơ về cuộc đấu tranh cho một HP mới dân chủ, tiến bộ vào hồ sơ của Googol.vn vì hiện nay trên đó những trang mạng của các tổ chức tay chân của đảng cầm quyền đang cố chiếm ưu thế. Đây cũng là mặt trận truyền thông cần được coi trọng.

Có vài bạn đặt vấn đề: họ e ngại, không muốn ký tên dưới kiến nghị hay tuyên bố của một tổ chức chính trị. Theo chúng tôi biết, hiện nay hai nhóm khởi xướng Kiến nghị 72 và Lời Tuyên bố của các Công dân Tự do chưa phải là những tổ chức chính trị, đó là nhóm người tập hợp với nhau vì cùng quan điểm, còn sau này thì ai mà biết được. Nếu bạn không muốn ký tên dưới những văn bản này, thì bạn vẫn có thể ra lời tuyên bố riêng của bạn hay của một nhóm thân hữu bạn để tỏ thái độ dứt khoát về bản dự thảo sửa đổi HP của đảng cầm quyền và đưa ra những đề nghị của mình. Điều đó là quyền tự do của bạn. Các đảng phái, các tổ chức khác cũng thế, việc ra lời tuyên bố riêng của họ là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, trong việc này, các đảng phái, các tổ chức, các cá nhân cũng nên có tinh thần rộng rãi, biết nhìn đến cái chung, cái đại cuộc để có thể cùng đứng chung trong cuộc biểu tình lớn này làm cho nó chóng trở thành một cuộc biểu tình khổng lồ bao gồm mọi tầng lớp, mọi xu hướng chính trị, không phân biệt sắc tộc, giới tính và tôn giáo. Có thể mình không đồng ý một vài vấn đề không lớn lắm trong dự thảo HP 2013 mà nhóm Kiến nghị 72 đưa ra, nhưng về đại thể mình tán thành thì cũng cứ nên ký. Về sau ta sẽ giải quyết những vấn đề mắc míu nhỏ, nhưng trước mắt thì chúng ta nên kịp thời tạo ra cái lực đối lập mạnh để chống lại cái dự thảo HP lạc hậu, phản dân chủ của băng đảng cầm quyền. Chẳng hạn, cá nhân tôi không tán thành quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà tôi cho Cộng hòa Việt Nam là đúng hơn, vì theo tôi, cái tên VNDCCH đã bị vấy nhiều xương máu và nước mắt của đồng bào, nó gợi lại cho dân ta, cả miền Bắc lẫn miền Nam, biết bao đau thương, biết bao tội ác mà ĐCS đã gây ra dưới cái quốc hiệu đó. Nhưng về cơ bản tôi cho rằng dự thảo HP 2013 đưa ra trong Kiến nghị 72 là cấp tiến và dân chủ thì tôi vẫn ký.

Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta nên cố làm sao vận động cho được ít nhất trên trăm nghìn chữ ký từ nay đến cuối tháng 03.2013, còn sau đó sẽ tùy tình hình. Băng đảng cầm quyền đang điên đầu trước cuộc biểu dương lực lượng của đại chúng, thế nào nó cũng sẽ tìm mọi cách phá rối, thậm chí đàn áp, khủng bố tàn bạo để ngoan cố thông qua cho bằng được cái HP “mới như cũ”, phản dân chủ và quá lạc hậu kia. Nếu thế thì họ khó tránh được cơn bùng nổ của lòng uất hận của đại chúng, và chắc chắn băng đảng này chẳng được yên thân! Thời gian sẽ trả lời.

03.03.2013

© Nguyễn Minh Cần

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Một cuộc biểu tình độc đáo”

 1. Internet giúp người dân « bớt sợ hãi »

  Ông Huỳnh Ngọc Chênh, chủ nhân một blog được nhiều cư dân mạng Việt Nam theo dõi, vừa mới được đề cử làm ứng viên giải thưởng Công dân mạng – Netizen 2013. Mong muốn đưa những thông tin trung thực, cùng những suy nghĩ cá nhân về một xã hội, mà nhiều quyền tự do căn bản của công dân không được tôn trọng, đã khiến blogger Huỳnh Ngọc Chênh phải chịu một số áp lực, tuy nhiên ông vẫn tha thiết theo đuổi con đường đã chọn.

  Netizen là giải thưởng do tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), có trụ sở tại Pháp, phối hợp với tập đoàn Google trao tặng hàng năm vào ngày 12/03/2013 để biểu dương những người có công trong việc vượt qua kiểm duyệt, thúc đẩy tự do ngôn luận trên mạng internet.

  RFI xin chuyển đến quý vị phần phỏng vấn nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh (Sài Gòn), nhân sự kiện này:

  http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130303-internet-giup-nguoi-dan-%C2%AB-bot-so-hai-%C2%BB

 2. Lâm Vũ says:

  Trích bài chủ: “… tôi không tán thành quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà tôi cho Cộng hòa Việt Nam là đúng hơn, vì theo tôi, cái tên VNDCCH đã bị vấy nhiều xương máu và nước mắt của đồng bào”

  Hoàn toàn đồng ý với cụ Nguyễn Minh Cần. Chúng ta không thể trở về cái tên cũ, vì nó mà nhiều triệu người Việt đã phải hy sinh mạng sống một cách vô ích.

  Nhưng vấn đề cũng không chỉ là “cái tên”, mà việc biểu lộ một ý chí của dân tộc nhất định đoạn tuyệt với một giai đoạn bị giắt đi lạc đường vào cảnh nồi da xáo thịt đau thương. Ý chí cương quyết của toàn dân là điều quyết định tương lại cho quốc gia dân tộc trong những ngày tháng ngay trước mặt.

 3. Cu Tý says:

  SAO COI DÂN.

  1.
  Sao coi dân còn thua cỏ rác,
  Lú lẩn trò Lê Mác hàm hồ.
  Xác xình sao khéo điểm tô,
  Dân hờn nước loạn cơ hồ chí nguy.
  Thời vận cùn cơ thì bế tắc,
  Khua mép môi lúc lắc cầm hơi.
  Hồng mao tơ cuộn rối bời,
  Biển Đông khấu tặc giong khơi phất cờ.

  2.
  Sao coi dân ngu ngơ dể gạt,
  Trò “Trăm Hoa” xớn xác vội bày.
  Trớ trêu Con Tạo thày lay,
  Gậy ông quay lại trở tay đập mầy.
  Cha có lú còn thầy khuyên nhủ,
  Bác có ngu còn chú tưạ nương.
  Sao không thẹn nhục Hoàng Trường,
  Chữ Vàng Bốn Tốt lận lường dối gian.

  3.
  Sao coi dân tợ hàng tôi tớ,
  Lú lẩn bày lời gỡ tiếng gàng.
  Buá liềm quen thói hung tàn,
  Mác Lê một nết ngược ngang lắm lời.
  Cả thế kỷ trời ơi nước loạn,
  Bắc chí Nam ta thán dân tình.
  Bạo quyền độc đảng tà tinh,
  Dọn đường dẫn lối Hồ binh tiến vào.

  4.
  Sao coi dân khác nào thù địch,
  Miệng vì dân tay chích mác lê.
  Buá liềm giở thói trò hề,
  Hát tuồng tráo trở quen nghề hồ tinh.
  Mau thức tỉnh sưả mình chuyển hoá,
  Vọng Hoàng Trường hoà hoạ Lạc Hồng.
  Rồng Tiên vượt lượn Thần Long,
  Truy Phong Quá Hải Biển Đông phục hồi.

  SƠN BĂNG KIỆT THUỶ người ôi !!!

Phản hồi