WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tình mẫu tử nơi loài thú

Baby Squirrel Monkey với mẹ ở vườn thú Edogawa tại Tokyo

Baby Swan Nuzzles với mẹ

Baby Anteate trên lưng Mẹ tại vườn thú ở Israel

Gấu con Talini bơi với mẹ Barle

Baby Meerkat vừa ngoi lên từ lòng đất với mẹ của mình tại vườn thú San Francisco

Giant Panda Tai Shan âu yếm với mẹ Mei Xiang

Mẹ Zazi nhận một nụ hôn từ một trong năm con của cô

Sư tử con đang ngắm nhìn Mẹ

Vịt mẹ dắt đàn vịt con qua đường

2 Phản hồi cho “Tình mẫu tử nơi loài thú”

  1. hung trung nguyen says:

    cai nay la doi tien tro cap roi

    con o ben VN thi chi biet doi bobo voi cu khoai mi … hehehe

  2. phuc hong says:

    Nhin Vit Me dat dan Vit con qua duong…di tim nguoi cha da mat hay di len phong xh doi tien tro cap vi thieu vang Cha….

Phản hồi