WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Hạt giống đỏ”

  1. T. says:

    Hạt giống đỏ là hạt giống nảy sinh ra tham ô, trộm cắp, lường gạt, gian dối, khủng bố, tán tận lương tâm,….Bằng chứng: HCM lấy tên là Trần Dân Tiên viết sách ca tụng HCM! HCM phản đối việc giết bà Nguyễn Thị Năm, người đã che chở. nuôi ăn cho các đồng chí của ông, giúp đỡ đảng của ông hàng ngàn lượng vàng thế mà HCM lấy tên là C.B. để viết những bài báo lên án và đề nghị giết bà Năm!!!!

Phản hồi