WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kiến nghị của 5 tổ chức XHDS độc lập Việt Nam gửi đến buổi hội thảo ACSC/APF 2015

Thưa quý cơ quan truyền thông tự do và thân hữu,
 
Tại Buổi họp thảo luận của ACSC/APF tại Mã Lai vừa qua, có 5 tổ chức XHDS, trong đó có Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam đã cùng đưa ra một bản Tuyên bố ngắn minh định những đòi hỏi của chúng tôi. Xin lưu ý là Bản Tuyên bố này khác với Bản Tuyên bố chung của XHDS ASEAN mà chúng tôi đã phổ biến.
 
Bản Tuyên bố ngắn này được đọc bởi một người bạn, được chúng tôi ủy quyền để nêu lên tiếng nói của chúng tôi tại buổi thảo luận vì những nhà hoạt động XHDS trong nước  Việt Nam không thể xuất cảnh để tham gia bàn luận cùng đại diện XHDS  của các nước ASEAN khác.
 
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý thân hữu và cơ quan truyền thông tự do Bản Tuyên bố này của chúng tôi để một lần nữa xác định lập trường của chúng tôi.
Kính
Huỳnh Thục Vy
ACSC 2015-carousel_0
Bản tuyên bố ngắn

Chúng tôi, Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu, Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo, Phong Trào Liên Đới Dân Oan, Hiệp hội Công nhân Nông dân, và Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, lên tiếng cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam. Chúng tôi lâu nay bị loại ra khỏi các hoạt động APF /ACSC. Đoàn đại biểu quốc gia của Việt Nam không đại diện cho xã hội dân sự. Nó bao gồm các tổ chức được thành lập bởi chính phủ (GONGOs) để trấn áp các tổ chức XHDS (CSO) thực sự ở Việt Nam và xâm nhập vào cộng đồng XHDS ASEAN.

Việt Nam là một quốc gia độc đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam (VCP) kiểm soát chính phủ và ngăn chặn sự phát triển của xã hội dân sự và những tiếng nói bất đồng. Những người tổ chức hoặc tham gia vào các tổ chức XHDS thực sự đang bị bắt giữ và cầm tù, đôi khi không cần xét xử và sau khi bị cáo buộc các tội như “Phá hoại đoàn kết dân tộc”, “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, và “tuyên truyền chống nhà nước”. Các nhà hoạt động xã hội dân sự bị cầm tù, bao gồm cả một số người trong chúng tôi ký tên trong tuyên bố này, đã phải chịu phạt tù và / hoặc bị tra tấn. Ngay cả sau khi chúng tôi được thả khỏi nhà tù, nhiều người trong chúng tôi vẫn còn thường xuyên bị quản thúc tại nhà hoặc giám sát chặt chẽ bởi các nhân viên an ninh của chính quyền.

Một phần quan trọng của hệ thống đàn áp này là việc thành lập một mạng lưới chính thức của GONGOs dưới sự bảo trợ của “Mặt trận Tổ quốc”, mặt trận này được sử dụng bởi đảng Cộng sản Việt Nam để can thiệp vào tất cả các khía cạnh của xã hội, để ngăn chặn các hoạt động độc lập, và để chuyển hướng sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế vào các kênh chính thức để tiếp tục đàn áp xã hội dân sự. “Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam” (VUFO) thuộc Mặt trận Tổ quốc và hoạt động như cơ quan thường trực của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO). Lãnh đạo của VUFO được bổ nhiệm bởi Đảng cộng sản Việt Nam và là thành viên của đảng CSVN. Nó là một phần nối dài của nhà cầm quyền đàn áp Việt Nam.

Với tư cách là các nhà hoạt động và các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, chúng tôi muốn làm việc với các tổ chức và các nhà hoạt động ở các nước ASEAN khác để tranh đấu cho tự do, dân chủ, hòa bình, công lý, và các mục tiêu chung khác. Thật không may, hầu hết chúng tôi bị cấm xuất cảnh nên không thể tham gia các hội nghị xã hội dân sự trong khu vực như APF / ACSC. Một vài người trong chúng tôi xoay xở để ra được khỏi đất nước để tham dự các sinh hoạt này đã phải đối mặt với sự trả thù của chính quyền khi trở về.

Một trở ngại lớn hơn cho sự tham gia của chúng tôi là mạng lưới chính thức của chính quyền đã tự động chen chân vào tiến trình APF / ACSC và hiện đang chiếm nhiều vị trí thông qua các tổ chức như Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam và VUFO. Họ không có quyền đại diện xã hội dân sự Việt Nam.

Chúng tôi hiểu rằng xã hội dân sự ASEAN có một lịch sử đáng tự hào trong việc phơi bày và chống lại sự đàn áp xã hội dân sự của các chính quyền cũ của Burma / Myanmar và Indonesia và làm việc trong tinh thần đoàn kết với các phong trào xã hội dân sự thực sự và độc lập ở những nước này. Chúng tôi yêu cầu quý vị hãy mở ra sự hợp tác và đoàn kết tương tự đối với các nhà hoạt động và các tổ chức xã hội dân sự thực sự tại Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu quý vị hãy công nhận chúng tôi và các tổ chức thật sự độc lập khác bên trong Việt Nam là đại diện thực sự của xã hội dân sự, hãy đưa các góp ý của chúng tôi vào bản Tuyên bố chung và cung cấp cho chúng tôi cách kết nối từ xa vào hội nghị tháng Tư này. Cuối cùng, chúng tôi yêu cầu APF / ACSC hãy có thái độ mạnh mẽ ủng hộ nền dân chủ đa đảng cho tất cả các nước ASEAN và ủng hộ việc loại bỏ các điều luật mà chính quyền đang sử dụng để đàn áp chúng tôi, bao gồm “phá hoại đoàn kết dân tộc”, “tuyên truyền chống nhà nước”, và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ.”

Cảm ơn sự xem xét của quý vị về các yêu cầu này. Chúng tôi mong được làm việc với quý vị cho ASEAN và người dân ASEAN.

Short Statement to be Read

We, the Association of Con Dau Parishioners, Friendship Association of Former Political and Religious Prisoners, Oppressed Petitioners’ Solidarity Movement, United Workers Farmers Association, and Vietnamese Women for Human Rights, represent independent Vietnamese civil society organizations. We have been excluded from the APF/ACSC activities. Vietnam’s national delegation does not represent civil society. It is comprised of government-organized NGOs (GONGOs) set up by the government to suppress genuine CSOs in Vietnam and infiltrate ASEAN’s community of CSOs.

Vietnam is a one-party state. The Vietnamese Communist Party (VCP) controls the government and suppresses the development of civil society and dissenting voices. Those who organize or participate in genuine CSOs are subject to arrest and imprisonment, sometimes without trial and sometimes after conviction for such “crimes” as “injuring the national unity,” “abusing democratic freedoms”, and “propaganda against the state.”  Imprisoned civil society activists, including some of us who are signers of this statement, have been subjected to imprisonment and/or torture. Even after we are released from prison many of us frequently remain under house arrest or close surveillance by government agents.

An important part of the repressive apparatus is the establishment of an official network of GONGOs under the umbrella of the “Fatherland Front”, which is used by the VCP to regulate all aspects of society, to suppress independent activities, and to divert international assistance and co-operation into official channels so as to further suppress civil society. “Vietnam Union of Friendship Organizations” (VUFO) belongs to the Fatherland Front and acts as the standing agency of the Government’s Committee for Foreign Non-Governmental Organization Affairs (COMINGO). Its leadership are appointed by VCP and are VCP members. It is an extension of Vietnam’s repressive government.

As Vietnamese civil society activists and organizations we wish to work with organizations and activists in other ASEAN countries for freedom, democracy, peace, justice, and other shared objectives.  Unfortunately, most of us have been prevented from leaving the country in order to attend regional civil society conferences such as APF/ACSC. The few of us who managed to get out of the country to attend such events have faced government retaliation upon return.

An even bigger obstacle to our participation is that the government’s official network has inserted itself into the APF/ACSC process and is now occupying the positions through organizations such as Vietnam Peace and Development Foundation and VUFO. They have no right to represent Vietnamese civil society.

We understand that ASEAN civil society has a proud history of exposing and resisting the suppression of civil society by former governments of Burma/Myanmar and Indonesia and of working in solidarity with genuine and independent civil society movements in those countries.  We ask that you extend the same co-operation and solidarity to true civil society activists and organizations in Vietnam. We ask that you recognize us and other genuinely independent organizations inside Vietnam as the true representatives of civil society, incorporate our inputs into the Joint Statement and provide us remote access during the conference in April. Finally, we ask that the APF/ACSC take a strong stand in favor of multiparty democracy for all ASEAN countries and for the elimination of the laws the government uses to persecute us, including “injuring the national unity”, “propaganda against the state”, and “abusing democratic freedoms.”

Thank you for your consideration of these requests.  We look forward to working with you on behalf of ASEAN and its people.

Phản hồi