WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:54:pm 28/03/10 Đăng ngày “March 28th, 2010”

Lại bê bối về tranh cổ động

Lại bê bối về tranh cổ động

Tranh cổ động – tất nhiên là sản phẩm lề phải. Tranh cổ động không thể nào là sản phẩm của “bọn phản động lưu vong” hay ” bọn diễn biến hòa bình”.

02:54:pm 28/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chuối có thể là chià khoá ngăn chận bệnh Aids

Chuối có thể là chià khoá ngăn chận bệnh Aids

Các nhà khoa học cho biết, chuối có thể là chià khoá để khai phóng những trị liệu đa năng chống lại vi khuẩn của bệnh AIDS.

01:06:pm 28/03/10 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

HS-TS-VN

HS-TS-VN

Tôi cho đây là 1 việc làm tự phát có ý nghĩa của người dân Hà Nội.

11:51:am 28/03/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

La bohème: Đời lãng tử

La bohème: Đời lãng tử

Bài « La Bohème » sáng tác năm 1965, nói lên nếp sống lãng tử của giới nghệ sĩ trên đồi Montmartre của nửa đầu thế kỷ 20.

04:00:am 28/03/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Chuyện của người dân thấp cổ bé họng

Chuyện của người dân thấp cổ bé họng

Chính quyền địa phương đã trắng trợn biến tài sản đất đai của nhân dân thành tài sản của riêng cán bộ cộng sản và áp bức nhân dân đến cùng đường.

03:22:am 28/03/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Một bài học: BS Dương Quỳnh Hoa

Một bài học: BS Dương Quỳnh Hoa

Chúng ta, những người Việt trong và ngòai nước, còn nặng lòng với đất nước, tưởng cũng cần suy gẫm trường hợp Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa ngõ hầu phục vụ tổ quốc và d dân tộc trong sự thức tỉnh, đừng để bị mê hoặc bởi chủ thuyết cưỡng quyền.

02:42:am 28/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »