WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:29:am 04/03/10 Đăng ngày “March 4th, 2010”

Chào mừng người em gái Lê Thị Công Nhân

Chào mừng người em gái Lê Thị Công Nhân

Ra tù chị còn 3 năm quản chế. Và sau 3 năm quản chế là những ngày bị theo dõi của cơ quan an ninh để triệt tiêu mọi nỗ lực đấu tranh của chị. Nhưng với sự hiện diện của chị ở trong nước, ngọn lửa đấu tranh của toàn dân sẽ được thắp sáng và cường quyền không thể dập tắc được. Cùng với bác sĩ Nguyễn Đan Quế và bao nhiêu nhà đấu tranh dân chủ trong nước đang ở trong hay ngoài nhà tù, người em gái Lê Thị Công Nhân sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa chờ ngày bùng sáng.

03:29:am 04/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hai Đảng Cộng Sản Việt Nam – Trung Quốc: Đảng nào sẽ sụp trước?

Hai Đảng Cộng Sản Việt Nam – Trung Quốc: Đảng nào sẽ sụp trước?

Ngay cả đến các cựu tướng lãnh quân đội cộng sản, như các ông Võ Nguyên Giáp, Đồng sỹ Nguyên, Nguyễn trọng Vĩnh …, cũng nhận ra nhóm cầm quyền hiện nay đang bán dần đất nước cho ngọai bang Trung Quốc.

03:27:am 04/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Sài Gòn những đêm thức trắng

Sài Gòn những đêm thức trắng

Mình vào Sài Gòn gần tuần nay, đi cùng với Nguyễn Công Hùng. Hai anh em mấy ngày nay ăn ngủ chẳng đâu vào đâu, khổ thân thằng Hùng lo nghĩ chả ăn uống mấy. Mình van lạy, khuyên can các kiểu mà không ăn thua. Hôm nay theo ý nó mình thảo sẵn lá đơn này để gửi đi các nơi.

03:14:am 04/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phát triển kinh tế hay tư duy nhiệm kỳ?

Phát triển kinh tế hay tư duy nhiệm kỳ?

Tưởng rằng dự án khai thác này ký cách đây nhiều năm, như việc đã rồi với Trung Quốc. Không thể dừng lại được cho nên bằng mọi giá bỏ qua những lời khuyên của các nhà chuyên môn, trí thức, Bô Xít Tây Nguyên ( cụm từ chắc chăn sẽ gắn liền với thể chế này để đi vào lịch sử) vẫn triển khai như thống nhất trước từ đâu đó.

03:02:am 04/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »