WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:00:am 22/03/10 Đăng ngày “March 22nd, 2010”

Ải Nam Quan trong hiện tại [3]

Ải Nam Quan trong hiện tại [3]

Để cướp đất của hàng xóm, ban đêm anh ta lén dỡ ngôi nhà của mình và đem dựng lại trên mảnh đất của người hàng xóm…

12:00:am 22/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hà Sĩ Phu – Khinh vua

Hà Sĩ Phu – Khinh vua

Cũng hai cụm, mỗi cụm 3 chữ, tráo đầu nhau, cụm sau phủ định cụm trước, như anh chàng tự xưng nhà vô địch cho oai, mà trong lòng lúc nào cũng lo địch vô nhà để diễn biến hòa bình và lật đổ, mối lo phía sau cho thấy nhà vô địch phía trước đích thị là vô địch rỏm.

12:00:am 22/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Chủ nghĩa thực tiễn” và trường hợp ông Nguyễn Gia Kiểng

“Chủ nghĩa thực tiễn” và trường hợp ông Nguyễn Gia Kiểng

Người viết bài này không có ý công kích ông Nguyễn Gia Kiểng. Chỉ xin bày tỏ quan điểm và suy nghĩ riêng cùng một vài nhận xét chủ quan trong phạm vi vốn kiến thức còn nhiều khiêm tốn của mình

12:00:am 22/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Võ Đại Tôn: “Sao anh đi mà không bảo gì nhau”?

Võ Đại Tôn: “Sao anh đi mà không bảo gì nhau”?

Ngày ra đi là một đàn ông trung niên, ngày trở về là một ông già tàn tạ, bước đi không vững. Con không biết cha là ai, vợ thì ngỡ ngàng…

12:00:am 22/03/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »