WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:31:pm 17/03/10 Đăng ngày “March 17th, 2010”

Xin hãy giữ đúng lời hứa!

Xin hãy giữ đúng lời hứa!

Tôi là nhà báo, theo dõi thời cuộc. Tôi biết những ý kiến góp ý, thắc mắc, muốn biết rõ trên đây cũng là mong muốn tìm hiểu của khá đông bà con ta trong và ngoài nước, rất mong được lãnh đạo đảng giải đáp tỏ tường nhân dịp đảng mời toàn dân góp ý kiến nhân dịp Đại hội XI sắp đến.

07:31:pm 17/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mỹ phát hành tiền đô la mới

Mỹ phát hành tiền đô la mới

Giống như rửa tiền, đồng đôla Mỹ chỉ thực có giá khi đổi ra nước ngoài và làm mất tung tích khi hòa tan vào thị trường như muối tan vào nước biển

05:45:pm 17/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ chưa sửa lỗi

Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ chưa sửa lỗi

National Geographic đã có thảo luận với nhiều phía, kể cả Tòa Ðại Sứ Việt Nam.

01:32:pm 17/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tòa phúc thẩm tăng gấp đôi án tù cho các bị cáo vụ PCI

Tòa phúc thẩm tăng gấp đôi án tù cho các bị cáo vụ PCI

Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng không những về mặt kinh tế mà con làm ảnh hưởng tới quan hệ Nhật – Việt cũng như gây thiệt hại tới hình ảnh của nhà nước,

11:37:am 17/03/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đỗ Xuân Thọ – Bức thư gửi Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN

Đỗ Xuân Thọ – Bức thư gửi Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN

Theo tôi cần loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân Tộc.

07:35:am 17/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Love and Sorrow

Love and Sorrow

Many people think animals don’t have brains or feelings?

01:40:am 17/03/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »