WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:08:pm 25/03/10 Đăng ngày “March 25th, 2010”

Nhà báo Phan Thanh Hải (Blogger AnhBaSG) bị bắt

Nhà báo Phan Thanh Hải (Blogger AnhBaSG) bị bắt

Nhà cửa AnhBaSG ngổn ngang sự đập phá, chị vợ và các cháu trở nên hoang mang khi không biết tin gì về anh.

12:08:pm 25/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nền “chính trị ngoại tình” [2]

Nền “chính trị ngoại tình” [2]

Chỉ có CNXH mới tạo ra những làn sóng người chạy ra nước ngoài làm nghề móc cống, hoặc đổ bô…

05:24:am 25/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Linh mục Lý gặp Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Linh mục Lý gặp Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

LM Lý khẳng định với bà phó đại sứ, nguyên tắc đấu tranh bất bạo động của các nhóm dân chủ tại Việt Nam và hy vọng một cuộc cách mạng trong hòa bình…

02:35:am 25/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »