WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:40:am 23/03/10 Đăng ngày “March 23rd, 2010”

Phạm Hồng Sơn bị đe dọa

Phạm Hồng Sơn bị đe dọa

Nếu tôi còn viết trên mạng, có thể họ sẽ ném cả “cứt đái” (nguyên văn) vào nhà tôi.

11:40:am 23/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nền “chính trị ngoại tình”

Nền “chính trị ngoại tình”

Chính một bộ phận người Trung Quốc cũng cảm thấy chuyện hôn nhân với “bà vợ già” Marx- Lê là một cái giá quá đắt của Trung Hoa.

01:00:am 23/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hữu Loan: “Cây gỗ vuông chành chạnh….”

Hữu Loan: “Cây gỗ vuông chành chạnh….”

“Nhân văn- Giai phẩm” là sự lựa chọn quyết liệt của những người làm văn học nghệ thuật chân chính với tinh thần “ Lời mẹ dặn” của Phùng Quán

12:00:am 23/03/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »