WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:44:pm 01/11/10 Đăng ngày “November 1st, 2010”

Rác thông dịch

Rác thông dịch

02:44:pm 01/11/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Quanh chuyện cành đào Hồ Chí Minh gởi vào Nam

Quanh chuyện cành đào Hồ Chí Minh gởi vào Nam

Qua bài có thể thấy câu chuyện hai ông Diệm và Nhu muốn thương lượng với miền Bắc chỉ là một thế cờ (dọa Mỹ) tính sai nước. Người Mỹ đã phản phé nước cờ một cách tàn nhẫn lấy lý do trên.

12:58:am 01/11/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cồn Dầu, nắng mới vươn lên

Cồn Dầu, nắng mới vươn lên

Khi giáo dân và Gm Hà Nội lĩnh ấn đi tiên phong để đòi lại Công Lý thì nào có phải là đi đòi đất, đòi Công Lý và Sự Thật về cho một cá nhân nào đâu. Họ đi là để đòi và bảo vệ tài sản của giáo hội Công Giáo Việt Nam nói riêng, và đòi lại quyền sở hữu của toàn dân nói chung đấy.

12:01:am 01/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Xã hội dân sự tại VN trong thời đại Internet

Xã hội dân sự tại VN trong thời đại Internet

Dù bị ngăn cản, vây hãm, bị cấm đoán mọi bề, họ vẫn tìm cách phát huy tính sáng tạo và lòng can đảm, để mà tiếp tục được cái sứ mệnh làm phản biện, phê phán, phơi bày tố cáo những lệch lạc

12:00:am 01/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

TQ tranh thủ ASEAN để chống lại Mỹ

TQ tranh thủ ASEAN để chống lại  Mỹ

Washington và Bắc Kinh đã đụng độ trong năm nay về các vấn đề bao gồm giá trị tiền tệ của Trung Quốc, Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan và cuộc họp của ông Obama hồi tháng Hai với Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng lưu vong.

12:00:am 01/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »