WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:53:pm 22/11/10 Đăng ngày “November 22nd, 2010”

Cả nhà LS Công Nhân bị cắt điện thoại

Cả nhà LS Công Nhân bị cắt điện thoại

Công Nhân cho biết cô rất tiếc khi số điện thoại này bị khóa, vì máy điện thoại mới tinh, số sim và thẻ nạp tiền đầu tiên là món quà của bác Phạm Toàn – đồng sáng lập mạng Bauxite VN, người mà cô rất quý mến và thân thiết.

12:53:pm 22/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trí tuệ và trách nhiệm của quý vị Đại biểu Quốc hội

Trí tuệ và trách nhiệm của quý vị Đại biểu Quốc hội

Cách đây hơn 50 năm, trong thư gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường, Cụ Hồ đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.”

01:00:am 22/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phong trào dân chủ hải ngoại

Phong trào dân chủ hải ngoại

Đã có một số bài viết bàn về Phong Trào Dân Chủ Hải Ngoại. Lạc quan cũng có nhưng đa số có vẻ bi quan về Phong Trào này. Những lí do để bi quan như: văn hoá gia tộc chỉ biết lo cho gia đình mình, ai chết mặc ai; văn hoá tìm minh [...]

01:00:am 22/11/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »