WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mẹ bảo dừng ngay lễ hội

Miền Trung chìm trong lũ

Có ai buồn hơn Mẹ Việt Nam

Hơn 8 chục triệu đứa con

Số phận, tính tình khác nhau quá lắm !

Những đứa nghèo thương Mẹ thiết tha

Nhiều đứa giầu nhậu nhẹt nhuốc nhơ

Máu tham bán sạch cơ đồ

Lòng Mẹ héo hon

Đứa Hà nội cứ vui thú tiệc tùng

Ngập trong rượu bia Lễ hội

Đứa miền Trung

Ngập trong phong ba lụt lội

Sao chúng mày không biết thương nhau?

Hoa hậu Thăng long áo dài lê trăm mét

Nước mắt miền Trung

Tuôn dài theo LŨ QUÉT !

Nước ngập băng mái nhà

Dân chết !

Lý Thái Tổ về liệu có vui không?

Thôi Mẹ bảo những đứa con Hà Nội

Hãy chia sẻ nỗi miền Trung lụt lội

Vui thế đủ rồi, nghe Mẹ, dừng đi !

Đứa khốn khổ, đứa vung tiền say Lễ hội

Dù dâng hương, lòng Mẹ chẳng vui gì!

Sáng sớm ngày “Đại lễ” thứ 5

© T.H.T

Phản hồi