WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Cô bé quàng khăn đỏ”

 1. dân đen says:

  Con ơi ! Con chẳng sợ lũ sói hiểm ác đang rình rập sao con ?
  Hay con nghĩ con chẳng đáng một bữa cho chúng ?
  Không ! Con nghìn lần nhầm rồi con ơi. Chỉ một giọt máu
  của con thôi ,chúng cũng không tha đâu. Đãng và nhà nước
  XHCN là như thế đấy con ạ. Thời đại ngày nay chúng không cần
  phải giả làm bà con đang ốm đâu con ạ ! Chúng còn có chiêu mới
  là quần chúng tự phát do bức xúc đấy con ạ !

Phản hồi