WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đảng bảo sủa thì sủa, đảng bảo câm thì câm

Đảng bảo sủa thì sủa, đảng bảo câm thì câm

Đảng bảo sủa thì sủa, đảng bảo câm thì câm

3 Phản hồi cho “Đảng bảo sủa thì sủa, đảng bảo câm thì câm”

 1. Thương binh says:

  Xin phép cho sửa lại một chữ trong bốn câu ca dao phía dưới cho thích với bốn tên.

  ” Chó đâu chó sủa lổ không ”
  Chẳng thằng PHÚ TRỌNG cũng ông SINH HÙNG
  Hoặc là TẤN DŨNG đại gian
  Bằng không thì cũng TẤN SANG bù nhìn.

 2. Thiến Heo says:

  Con khuyển mày đi sủa đêm
  Bước phải đất mềm lộn cổ xuống hang
  Có đốt thì đốt lửa rơm
  Đừng đốt lửa cũi đau lòng khuyển con

  • Thương binh says:

   Đồng ý, chó là loài rất trung thành với chủ, nhưng nếu nó được chúng ta nuôi nấng và huận luyện
   chúng ít ra chúng sẽ giúp ích được một vài điều như để giữ nhà hoặc phát giác kẻ trộm thí dụ như câu cao dao tục ngữ dưới đậy:
   „ Chó đâu chó sủa lổ không
   Chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày „

   Xin mượn câu ca dao này thêm vài câu đổi ít chữ quý vị sẽ thấy nhiều khi tiếng sủa của nó cũng có ích lắm chứ.

   „ chó đâu chó sủa lổ không”
   Chẳng thằng PHÚ TRỌNG cũng ông SINH HÙNG
   Hoặc là tên DŨNG đại gian
   Bằng không thì phải TẤN SANG bù nhìn

Leave a Reply to Thương binh