WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Học tập tư tưởng”

  1. Thấy Đôi Chân của Đạo Diễn says:

    Nhờ học tập và nàm theo mà các cháu Phong Lan, Phong Tình, Phong Nguyệt, Phong Đòn Gánh, Phong Thượng Mã….. mới có “sáng kiến” làm một cuốn phim “tài niệu” đổ hết mọi tội ác Tết Mâu Thân 1968 cho Mỹ Ngụy , nhằm mục đích làm lu mờ tội ác của Trung Công trong trận chiến tranh biên giới tháng 2/1979 .

    Nhưng không ngờ rằng, cho dù Lê Phong Lan cố làm rùm beng cho cuốn phim “tài niệu” Mâu thân 1968 đến đâu thì y thị vẫn bị chửi, và ngày kỷ niệm tội ác diệt chủng của Trung Cộng vẫn được toàn dân nhớ đến, và tội ác cố tình xóa bỏ vết tích trận chiến 1979 của Việt Công vẫn bị toàn dân thóa mạ và căm phẫn .

Phản hồi